Algemeen Inleiding
Missie
VisieOmgevingsfactoren Algemeen
1. Maatschappelijke ontwikkelingen
2. Overheid & regelgeving
3. Regionale ontwikkelingen
4. Marktwerking
5. Doelgroepen
Beleidsterreinen Algemeen
1. Opvang&Onderwijs & identiteit
2. Personeel & organisatie
3. Financien & beheer
4. Gebouw & materieel
5. Communicatie & kwaliteit
Beleidsplan Meerjarenplanning Jaarverslag
ContactgegevensPIT kinderopvang & onderwijs
Dr. Plesmanstraat 22/Postbus 325
3330 AH ZWIJNDRECHT
Telefoon: 078-8200010
Website: http://www.pit-ko.nl
Missie en visie
Onze kindcentra verzorgen de leukste kinderopvang en inspirerend christelijk onderwijs. Dit wordt in de missie en visie van PIT nader uitgewerkt. De kindcentra vullen dit graag aan vanuit hun eigen samenwerking met ouders en de omgeving.

Omgevingsfactoren
De kindcentra van PIT staan vanuit onze christelijke opdracht met de “beide benen” in de maatschappij en nemen hun plaats en verantwoordelijkheid in de omgeving, de wijk, het dorp, de stad. Zij doen dit in samenwerking met partners die hen en dus de opvang en het onderwijs verder kunnen versterken. Voor goed beleid is kennis van de omgevingsfactoren van groot belang.

Beleidsterreinen
Als de omgevingsfactoren bekend zijn, kan het kindcentrum het beleid beter vorm en inhoud geven. Dat beleid is onderverdeeld in een vijftal hoofdrichtingen om beter overzicht te houden op de geplande ontwikkelingen.

Meerjarenplanning
Vanuit een algemene beleidsbeschrijving van de vijf hoofdterreinen worden beleidprojecten opgezet, gepland en uitgevoerd. Een afgerond project betekent nieuw beleid voor het kindcentrum en/of voor PIT. Achter de meerjarenplanning schuilt dus nog een wereld van activiteiten, onderzoek en overleg om te bereiken wat bij de mogelijkheden van uw kind past.

Doelen

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0- 13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

 • [jaarlijks] OI - KOP is actueel en realistisch
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Projecten:

  Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
  Termijn: 2017 - 2022

  Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P]

  Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega's en in partnerschap met de ouders.

  Projecten:

  • [jaarlijks] PO - Mobiliteitsproces
  Beleidsterrein: Personeel & organisatie
  Termijn: 2017 - 2022

  Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

  Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

  Projecten:

  • PO - ManagementOntwikkelTraject (MOT/MAG)
  • [jaarlijks] OI - KOP is actueel en realistisch
  Beleidsterrein: Personeel & organisatie
  Termijn: 2017 - 2022

  PIT hanteert adequate systemen. [B]

  Omschrijving: PIT beschikt over adequate systemen die efficiënt en effectief werken mogelijk maken.

  Projecten:

  • FB - Duurzaamheidsbeleid
  Beleidsterrein: Financien & beheer
  Termijn: 2017 - 2022

  PIT voldoet aan de gestelde financiële criteria. [F]

  Omschrijving: PIT is een financieel solide organisatie met kengetallen die minimaal voldoen aan de voor de sector gebruikelijke waarden.

  Projecten:

   Beleidsterrein: Financien & beheer
   Termijn: 2017 - 2022

   PIT werkt aan de totstandkoming van gebouwen die passen bij de gestelde kindcentrum-criteria. [G]

   Omschrijving: Gebouwen zijn rendabel en duurzaam met minimale leegstand. Ze passen bij de behoefte van de omgeving en maken het mogelijk de doorgaande lijn van het kindcentrum te realiseren.

   Projecten:

   • GM - Realisatie nieuwbouw IKC De Twijn
   Beleidsterrein: Gebouw & materieel
   Termijn: 2017 - 2022

   Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

   Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking.. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

   Projecten:

    Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit
    Termijn: 2017 - 2022

    Elke kindcentrum heeft eigen ambities geformuleerd. [K]

    Omschrijving: Alle kindcentra presteren beter dan de basisnorm van GGD en Inspectie Onderwijs en functioneren op het zelf geformuleerde hoge ambitieniveau.

    Projecten:

    • [jaarlijks] OI - KOP is actueel en realistisch
    Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit
    Termijn: 2017 - 2022

    PIT hanteert materialen die passen bij de gestelde ontwikkelingseisen van kinderen. [M]

    Omschrijving: Het materieel staat ten dienste van opvang en onderwijs, de ontwikkeling van de kinderen en het realiseren van de organisatiedoelen. Het is efficiënt, doelmatig en waar mogelijk duurzaam.

    Projecten:

     Beleidsterrein: Gebouw & materieel
     Termijn: 2017 - 2022