Algemeen Inleiding
Missie
Visie



Omgevingsfactoren Algemeen
1. Maatschappelijke ontwikkelingen
2. Overheid & regelgeving
3. Regionale ontwikkelingen
4. Marktwerking
5. Doelgroepen
Beleidsterreinen Algemeen
1. Opvang&Onderwijs & identiteit
2. Personeel & organisatie
3. Financien & beheer
4. Gebouw & materieel
5. Communicatie & kwaliteit
Bestuurlijk akkoord schooljaar: 20-21 : Goedkeuring nog doorlopend van vorig schooljaar
Beleidsplan Meerjarenplanning Informatiegids Jaarverslag
ContactgegevensKC De Notenbalk
Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
Telefoon: 078-8200018
Website: http://www.notenbalk-zwijndrecht.nl
Missie en visie
Onze kindcentra verzorgen de leukste kinderopvang en inspirerend christelijk onderwijs. Dit wordt in de missie en visie van PIT nader uitgewerkt. De kindcentra vullen dit graag aan vanuit hun eigen samenwerking met ouders en de omgeving.

Omgevingsfactoren
De kindcentra van PIT staan vanuit onze christelijke opdracht met de “beide benen” in de maatschappij en nemen hun plaats en verantwoordelijkheid in de omgeving, de wijk, het dorp, de stad. Zij doen dit in samenwerking met partners die hen en dus de opvang en het onderwijs verder kunnen versterken. Voor goed beleid is kennis van de omgevingsfactoren van groot belang.

Beleidsterreinen
Als de omgevingsfactoren bekend zijn, kan het kindcentrum het beleid beter vorm en inhoud geven. Dat beleid is onderverdeeld in een vijftal hoofdrichtingen om beter overzicht te houden op de geplande ontwikkelingen.

Meerjarenplanning
Vanuit een algemene beleidsbeschrijving van de vijf hoofdterreinen worden beleidprojecten opgezet, gepland en uitgevoerd. Een afgerond project betekent nieuw beleid voor het kindcentrum en/of voor PIT. Achter de meerjarenplanning schuilt dus nog een wereld van activiteiten, onderzoek en overleg om te bereiken wat bij de mogelijkheden van uw kind past.

Doelen

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0- 13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

 • Begrijpend lezen
 • (jaarlijks) onderhoudspunten 2019-2020
 • Taalonderwijs
 • Cognitief talent.
 • Ontwikkeling kindcentrum De Notenbalk
 • De Vreedzame school.
 • REKENEN 2
 • jaarlijks Onderhoudspunten
Beleidsterrein: Financien & beheer
Termijn: 2017 - 2022

Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Projecten:

 • Ontwikkelrecht in praktijk.
 • jaarlijks GODSDIENSTIGE VORMING
 • jaarlijks Onderhoudspunten
Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit
Termijn: 2017 - 2022

Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P

Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega\'s en in partnerschap met de ouders.

Projecten:

 • Wetenschap & technologie 2018-2022
Beleidsterrein: Financien & beheer
Termijn: 2017 - 2022

Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

Projecten:

 • Ontwikkelrecht in praktijk.
 • Ontwikkeling kindcentrum De Notenbalk
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking.. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

Projecten:

 • jaarlijks Onderhoudspunten
Beleidsterrein: Personeel & organisatie
Termijn: 2017 - 2022

Aandacht voor talentontwikkeling is zichtbaar aanwezig binnen ons kindcentrum.

Omschrijving: Zowel cognitief, creatief, sportief en technisch talent worden gestimuleerd en/of ontwikkeld door het aanbod, zowel tijdens onderwijstijd maar ook bij de kinderopvang. Uitgangspunt hierbij is een koppeling van theorie en praktijk.

Projecten:

 • Ontwikkelrecht in praktijk.
 • Thematisch/geintegreerd werken op KC De Notenbalk.
 • Onderzoekend en Ontdekkend Leren/spelen in de onderbouw.
 • (jaarlijks) onderhoudspunten 2019-2020
 • Cognitief talent.
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2021

KC De Notenbalk voldoet aan de uitgangspunten van het beweegplan van PIT

Omschrijving: In het beweegplan staat omschreven op welke wijze het bewegen binnen het kindcentrum vormgegeven wordt.

Projecten:

 • Bewegen op KC De Notenbalk
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2018 - 2022