Algemeen Inleiding
Missie
VisieOmgevingsfactoren Algemeen
1. Maatschappelijke ontwikkelingen
2. Overheid & regelgeving
3. Regionale ontwikkelingen
4. Marktwerking
5. Doelgroepen
Beleidsterreinen Algemeen
1. Opvang&Onderwijs & identiteit
2. Personeel & organisatie
3. Financien & beheer
4. Gebouw & materieel
5. Communicatie & kwaliteit
Bestuurlijk akkoord schooljaar: 22-23 : Goedkeuring nog doorlopend van vorig schooljaar
Beleidsplan Meerjarenplanning Informatiegids Jaarverslag
ContactgegevensKC De Brug
Laan van nederhoven 23
3334BN Zwijndrecht
Telefoon: 078-8200013
Website: http://www.brug-zwijndrecht.nl
Missie en visie
Onze kindcentra verzorgen de leukste kinderopvang en inspirerend christelijk onderwijs. Dit wordt in de missie en visie van PIT nader uitgewerkt. De kindcentra vullen dit graag aan vanuit hun eigen samenwerking met ouders en de omgeving.

Omgevingsfactoren
De kindcentra van PIT staan vanuit onze christelijke opdracht met de “beide benen” in de maatschappij en nemen hun plaats en verantwoordelijkheid in de omgeving, de wijk, het dorp, de stad. Zij doen dit in samenwerking met partners die hen en dus de opvang en het onderwijs verder kunnen versterken. Voor goed beleid is kennis van de omgevingsfactoren van groot belang.

Beleidsterreinen
Als de omgevingsfactoren bekend zijn, kan het kindcentrum het beleid beter vorm en inhoud geven. Dat beleid is onderverdeeld in een vijftal hoofdrichtingen om beter overzicht te houden op de geplande ontwikkelingen.

Meerjarenplanning
Vanuit een algemene beleidsbeschrijving van de vijf hoofdterreinen worden beleidprojecten opgezet, gepland en uitgevoerd. Een afgerond project betekent nieuw beleid voor het kindcentrum en/of voor PIT. Achter de meerjarenplanning schuilt dus nog een wereld van activiteiten, onderzoek en overleg om te bereiken wat bij de mogelijkheden van uw kind past.

Doelen

Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Projecten:

 • Visie/missie traject KC (Brug, Kim, Dribbel)
 • * borging * - De Vreedzame School (sociale veiligheid) - verdere implementatie en borging (3e jaar)
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P]

Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega's en in partnerschap met de ouders.

Projecten:

 • * borging * - Werken met Leeruniek
Beleidsterrein: Personeel & organisatie
Termijn: 2017 - 2022

Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

Projecten:

 • veiligheidsbeleid vastgesteld
 • Vorming IKC De Brug
 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • * borging * - Werken met Leeruniek
Beleidsterrein: Personeel & organisatie
Termijn: 2017 - 2022

Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking.. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

Projecten:

 • Ouderbetrokkenheid De Brug
 • * borging * - Ouderbetrokkenheid KC de Brug - ontwikkeling en borging
Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit
Termijn: 2017 - 2022

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0-13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

 • Nieuwe methode begrijpen lezen
 • DPL (Doordacht Passend Lesgeven)
 • Visie/missie traject KC (Brug, Kim, Dribbel)
 • * borging * - De Vreedzame School (sociale veiligheid) - verdere implementatie en borging (3e jaar)
 • cultuur
 • ICT - digitaal leren
 • Meer- en hoogbegaafdheid
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Het versterken van de doorgaande lijn op didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied

Omschrijving: Alle leerkrachten volgen de cursus DPL Doordacht Passend Lesmodel

Projecten:

 • DPL (Doordacht Passend Lesgeven)
 • Leeruniek
 • Nieuwe methode technisch lezen voor groep 4 t/m 8
 • ICT - digitaal leren
 • * borging * - Onderzoekend en ontwerpend leren/atelier - 2e jaar
 • Spelend leren
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2018 - 2020

IKC De Brug werkt met één motto/visie, één team en één management

Omschrijving: In kindcentrum De Brug wordt gewerkt met één team: pedagogisch medewerkers en onderwijs leerkrachten, één management: directeur/teamleider onderbouw/teamleider bovenbouw

Projecten:

 • Vorming IKC De Brug
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2018 - 2022