Algemeen Inleiding
Missie
VisieOmgevingsfactoren Algemeen
1. Maatschappelijke ontwikkelingen
2. Overheid & regelgeving
3. Regionale ontwikkelingen
4. Marktwerking
5. Doelgroepen
Beleidsterreinen Algemeen
1. Opvang&Onderwijs & identiteit
2. Personeel & organisatie
3. Financien & beheer
4. Gebouw & materieel
5. Communicatie & kwaliteit
Bestuurlijk akkoord schooljaar: 20-21 : Goedkeuring nog doorlopend van vorig schooljaar
Beleidsplan Meerjarenplanning Informatiegids Jaarverslag
ContactgegevensKC De Schalm
Kerkstraat 60
2951GL Alblasserdam
Telefoon: 078-8200033
Website: http://www.schalm-alblasserdam.nl
Missie en visie
Onze kindcentra verzorgen de leukste kinderopvang en inspirerend christelijk onderwijs. Dit wordt in de missie en visie van PIT nader uitgewerkt. De kindcentra vullen dit graag aan vanuit hun eigen samenwerking met ouders en de omgeving.

Omgevingsfactoren
De kindcentra van PIT staan vanuit onze christelijke opdracht met de “beide benen” in de maatschappij en nemen hun plaats en verantwoordelijkheid in de omgeving, de wijk, het dorp, de stad. Zij doen dit in samenwerking met partners die hen en dus de opvang en het onderwijs verder kunnen versterken. Voor goed beleid is kennis van de omgevingsfactoren van groot belang.

Beleidsterreinen
Als de omgevingsfactoren bekend zijn, kan het kindcentrum het beleid beter vorm en inhoud geven. Dat beleid is onderverdeeld in een vijftal hoofdrichtingen om beter overzicht te houden op de geplande ontwikkelingen.

Meerjarenplanning
Vanuit een algemene beleidsbeschrijving van de vijf hoofdterreinen worden beleidprojecten opgezet, gepland en uitgevoerd. Een afgerond project betekent nieuw beleid voor het kindcentrum en/of voor PIT. Achter de meerjarenplanning schuilt dus nog een wereld van activiteiten, onderzoek en overleg om te bereiken wat bij de mogelijkheden van uw kind past.

Doelen

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0- 13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

 • Invoeringstraject methode Engels
 • [jaarlijks]Monitoren sociale veiligheid 19-20
 • Didactiek: vaardigheden van de leerkrachten vergroten
 • Aanvankelijk lezen
 • Taal en Spelling
 • Voortgezet technisch lezen
 • Schrijfonderwijs
 • Begrijpend lezen - aanbod en onderwijs
 • Implementatie methode aanvankelijk lezen LIJN 3
 • [jaarlijks] Borging - formatie en kwaliteitscyclus 19-20
 • [Jaarlijks] Onderhoudspunten 19-20
 • [jaarlijks] Borging - ondersteuning 19-20
 • Rekenonderwijs
 • TGO: doorgaande ontwikkellijn OOL voor 2 tot 7 jarigen
 • [jaarlijks] Borging - cultuureducatie
 • Bewegen en ontwikkelen
 • ICT op De Schalm: visie, vaardigheden, ontwikkellijn
 • Social media op De Schalm
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Projecten:

 • [jaarlijks] Borging - identiteit (onderwijs en identiteit) 19-20
 • Ontwikkeling KC De Schalm beleid
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P

Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega\'s en in partnerschap met de ouders.

Projecten:

 • [jaarlijks] Borging - ondersteuning 19-20
 • [jaarlijks] Borging - formatie en kwaliteitscyclus 19-20
 • Professioneel kapitaal
 • Ontwikkeling KC De Schalm personeel en organisatie
Beleidsterrein: Personeel & organisatie
Termijn: 2017 - 2022

Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

Projecten:

 • Kwaliteitsimpuls in de onderbouw: werken met hoeken
 • Ontwikkeling KC De Schalm beleid
 • Toekomstgericht ontwikkelen
 • [jaarlijks] Borging - identiteit (onderwijs en identiteit) 19-20
 • TGO: doorgaande ontwikkellijn OOL voor 2 tot 7 jarigen
 • Bewegen en ontwikkelen
 • ICT op De Schalm: visie, vaardigheden, ontwikkellijn
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

Projecten:

 • Ontwikkeling KC De Schalm communicatie & kwaliteit
 • [Jaarlijks] Onderhoudspunten 19-20
 • [jaarlijks] Borging - ondersteuning 19-20
 • ICT op De Schalm: visie, vaardigheden, ontwikkellijn
 • Social media op De Schalm
Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit
Termijn: 2017 - 2022

Binnen ons kindcentrum is aandacht voor talentontwikkeling zichtbaar aanwezig.

Omschrijving: Met het zichtbaar aandacht besteden aan talentontwikkeling en deze te koppelen aan de leergebieden rekenen, wetenschap en technologie en cultuureducatie vergroten we de betrokkenheid en eigenaarschap van de kinderen en laten we de kinderen groeien.

Projecten:

 • Ontwikkeling KC De Schalm beleid
 • Bewegend leren
 • Didactiek: vaardigheden van de leerkrachten vergroten
 • Toekomstgericht ontwikkelen
 • TGO: doorgaande ontwikkellijn OOL voor 2 tot 7 jarigen
 • [jaarlijks] Borging - cultuureducatie
 • Bewegen en ontwikkelen
 • ICT op De Schalm: visie, vaardigheden, ontwikkellijn
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Vreedzaam kindcentrum

Omschrijving: Op kindcentrum De Schalm is voor ieder kind, voor iedere ouder, voor iedere collega zichtbaar en merkbaar dat wij denken en doen volgens de aanpak van \'De Vreedzame School\' zodat een ieder op De Schalm zich veilig voelt.

Projecten:

 • [jaarlijks]Monitoren sociale veiligheid 19-20
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2018 - 2022