Algemeen Inleiding
Missie
VisieOmgevingsfactoren Algemeen
1. Maatschappelijke ontwikkelingen
2. Overheid & regelgeving
3. Regionale ontwikkelingen
4. Marktwerking
5. Doelgroepen
Beleidsterreinen Algemeen
1. Opvang&Onderwijs & identiteit
2. Personeel & organisatie
3. Financien & beheer
4. Gebouw & materieel
5. Communicatie & kwaliteit
Bestuurlijk akkoord schooljaar: 22-23 : Goedkeuring nog doorlopend van vorig schooljaar
Beleidsplan Meerjarenplanning Informatiegids Jaarverslag
ContactgegevensKC De Burcht
Mozartstraat 180 A
2983 AK RIDDERKERK
Telefoon: 078-8200034
Website: http://www.burcht.com/
Missie en visie
Onze kindcentra verzorgen de leukste kinderopvang en inspirerend christelijk onderwijs. Dit wordt in de missie en visie van PIT nader uitgewerkt. De kindcentra vullen dit graag aan vanuit hun eigen samenwerking met ouders en de omgeving.

Omgevingsfactoren
De kindcentra van PIT staan vanuit onze christelijke opdracht met de “beide benen” in de maatschappij en nemen hun plaats en verantwoordelijkheid in de omgeving, de wijk, het dorp, de stad. Zij doen dit in samenwerking met partners die hen en dus de opvang en het onderwijs verder kunnen versterken. Voor goed beleid is kennis van de omgevingsfactoren van groot belang.

Beleidsterreinen
Als de omgevingsfactoren bekend zijn, kan het kindcentrum het beleid beter vorm en inhoud geven. Dat beleid is onderverdeeld in een vijftal hoofdrichtingen om beter overzicht te houden op de geplande ontwikkelingen.

Meerjarenplanning
Vanuit een algemene beleidsbeschrijving van de vijf hoofdterreinen worden beleidprojecten opgezet, gepland en uitgevoerd. Een afgerond project betekent nieuw beleid voor het kindcentrum en/of voor PIT. Achter de meerjarenplanning schuilt dus nog een wereld van activiteiten, onderzoek en overleg om te bereiken wat bij de mogelijkheden van uw kind past.

Doelen

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0- 13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

 • OOI - Nieuwe werkwijze / methode rekenen
 • OOI - Jaarlijks SEL : Leren leren
 • OOI - Werkwijze Engels
 • OOI - Nieuwe werkwijze/ methode taal
 • OOI - Identiteit: Speciaal Kindcentrum De Burcht
 • OOI - Nederlandse taal
 • OOI - Evaluatie methode/werkwijze schrijven
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Projecten:

 • Groot onderhoud Sociaal Emotioneel Leren: w.o. Werken met groepsplan KWINK
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P

Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega\'s en in partnerschap met de ouders.

Projecten:

  Beleidsterrein: Personeel & organisatie
  Termijn: 2017 - 2022

  Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

  Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

  Projecten:

   Beleidsterrein: Personeel & organisatie
   Termijn: 2017 - 2022

   Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

   Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking.. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

   Projecten:

   • CO - Integraal Kind Centrum
   Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit
   Termijn: 2017 - 2022

   Het roer gaat om (OOI): Groepsdoorbrekend thematisch werken is gerealiseerd.

   Omschrijving: We willen de klassikaal homogene werkwijze doorbreken door omzetten van de kerndoelen in het klassen doorbrekend thematisch werken in \'bouwen\'. De ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden krijgen hierin een plek. Er wordt een start gemaakt met thematisch werken waardoor samenwerking tussen leerkrachten en kinderen onderling bevorderd wordt. Onderzoeken leren en talentontwikkeling maken deel uit van het thematisch werken. Door de maatregelen m.b.t. Corona zijn de doelen een naar opgeschoven naar 2021-2022.

   Projecten:

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bobsphere/domains/transparantbeleid.nl/public_html/sitescripts/beleid_algemeen.php on line 434
   Beleidsterrein: Personeel & organisatie
   Termijn: 2017 - 2023

   Thematisch werken(OOI): Thematisch werken is geimplementeerd.

   Omschrijving: Werkplaats PIT Toekomstgericht ontwikkelen. Kerndoelen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie worden verwerkt in leerlijnen Thematisch werken. Leraren stellen de goede vragen waarbij er een beroep wordt gedaan op de creativiteit in denken en doen van de leerlingen. In de bovenbouw wordt een begin gemaakt met Talentontwikkeling.

   Projecten:

   • OOI - Project Thematisch werken(voorheen wereldorientatie) in het ontwikkeltraject LOF en werkplaats
   • OOI - Werkwijze biologie binnen het thematisch werken
   • OOI - Werkwijze geschiedenis binnen thematisch werken
   • OOI - Werkwijze aardrijkskunde binnen thematisch werken
   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Termijn: 2018 - 2022

   Spelling (OOI): Eenduidige werkwijze Spelling is gerealiseerd.

   Omschrijving: Evaluatie spelling en keuze nieuwe werkwijze . 17 juni 2023 wordt er besluit genomen over een eenduidige werkwijze Spelling. Onderlegger en kijkwijzer zijn dan gereed

   Projecten:

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bobsphere/domains/transparantbeleid.nl/public_html/sitescripts/beleid_algemeen.php on line 434
   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Termijn: 2018 - 2023

   ICT bekwaamheidseisen (PO): Leerkrachten zijn ICT vaardig in gebruik noodzakelijke programma's.

   Omschrijving: 70% van de medewerkers zijn aan het einde van de schooljaar ICT bekwaam volgens de PIT eisen Er is een ICT coordinator . 2 medewerkers worden opgeleid tot ICT expert.

   Projecten:

    Beleidsterrein: Personeel & organisatie
    Termijn: 2018 - 2022

    Ouderbetrokkenheid 3.0 (PO): Leraren zijn vaardig in het opbouwen van een goede relatie met ouders.

    Omschrijving: Doel is om de vaardigheden van de leraren m.b.t. het opbouwen van een goede relatie met ouders/verzorgers(en betrokken hulpverleners) te verhogen.

    Projecten:

     Beleidsterrein: Personeel & organisatie
     Termijn: 2019 - 2023

     Bewegingsonderwijs (OOI): Leerstofaanbod doorgaande lijn WO volgens kerndoelen is gerealiseerd.

     Omschrijving: OI - Bewegingsonderwijs: Leerstofaanbod voor bewegingsonderwijs( GO) Plan met de beschrijving doelen en activiteiten bewegingsonderwijs SKC De Burcht is gereed. Beweegplan PIT is geïmplementeerd binnen de Burcht

     Projecten:

     • OOI - Bewegingsonderwijs GO
     Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
     Termijn: 2019 - 2023

     SBO+ Jonge Kind (OOI): Werkwijze en samenwerking Jeugdhulp is gerealiseerd.

     Omschrijving: Voor Jonge Kinderen, waar nog niet duidelijk is welke vorm van onderwijs een goede plek is en/of jonge kinderen waar ook een groot deel zorg noodzakelijk is, wordt deze groep ingericht. Het aanbod en de werkwijze zullen al werkende en in overleg met het SWV en de Zorg worden beschreven.

     Projecten:

     • SBO+ Jonge Kind 22-23
     Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
     Termijn: 2019 - 2023

     Volgsysteem Sociaal Emotionele Ontwikkeling

     Omschrijving: Leerkrachten vullen vanuit de ZIEN dimensies het volgsysteem invullen, vanuit een eenduidige terminolgie.

     Projecten:

     • OOI- Volgssysteem Sociaal Emotionele Ontwikkeling
     Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
     Termijn: 2021 - 2023

     Verhoging leesopbrengsten d.m.v. leesmethodiek LIST

     Omschrijving: Door gebruik te maken van de leesmethodiek LIST worden de leesmotivatie en de leesopbrengsten verhoogd.

     Projecten:

     • OOI - Verhoging leesopbrengsten d.m.v. leesmethodiek LIST
     Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
     Termijn: 2021 - 2025

     OOI- Engelse taal

     Omschrijving: Er wordt onderzoek gedaan naar een werkwijze Engelse taal. Gaan we vanaf groep 1 of alleen in de bovenbouw Engels geven.

     Projecten:

     • OOI - Engelse taal
     Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
     Termijn: 2022 - 2026

     OOI- Beweegplan

     Omschrijving: Het beweegplan is geborgd en ik opgenomen in de cyclus van klein onderhoud.

     Projecten:

     • OOI- Bewegend leren/ beweegplan - 2 jaarlijkse evaluatie volgens kwaliteitsplan Burcht
     Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
     Termijn: 2022 - 2026

     OOI- SOP 2022-2023

     Omschrijving: Evaluatie en bijstellen SOP 2022-2023

     Projecten:

     • OOI - SOP 2023-2024
     Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
     Termijn: 2022 - 2026