Inleiding

Met veel plezier presenteren we het beleid van PIT kinderopvang & onderwijs voor de periode 2018-2022 onder het motto: ’Doen waarin je gelooft’. Hiermee bouwen we verder op het stevige fundament dat we de afgelopen jaren hebben gelegd. We hebben hard gewerkt aan kwalitatieve groei en we hebben die kwaliteit geborgd. Hierdoor kunnen we continu werken aan verbetering om ons werk en onze organisatie op een nog hoger plan te brengen. De professionaliseringslag die we de afgelopen jaren hebben gemaakt heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Professionaliteit en kwaliteit gaan hand in hand en is continu.

Wij gaan verder dan de wet- en regelgeving van ons vraagt. Vanuit onze maatschappelijke opdracht en onze visie zorgen we voor een geïntegreerd aanbod van kinderopvang en onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van ieder kind. We bieden kinderen van 0(2)-13 jaar een veilige en stimulerende omgeving die hen uitdaagt hun talenten te ontdekken en optimaal te ontwikkelen. Daarbij vinden we het vanuit onze levensbeschouwing belangrijk dat zij aandacht hebben voor andere mensen en kunnen samenwerken. We brengen hen geloof in zichzelf, zorg voor elkaar en vertrouwen bij. We leren hen elkaar te respecteren en te waarderen. Onze medewerkers vervullen daarbij een voorbeeldfunctie en zetten zich met hart en ziel in, iedere dag opnieuw, zodat alle kinderen de mogelijkheid krijgen hun toekomstdromen waar te maken.

Kwaliteit is onlosmakelijk verbonden met transparantie, verantwoording en communicatie. Dit beleidsplan is een van de middelen daarvoor. Het is een samenvatting van ons webbased beleidsontwikkelsysteem (BOS®) dat we binnen onze organisatie gebruiken. De doelen en activiteiten die hierin zijn opgenomen geven richting en houden ons scherp. Vanuit onze missie en visie en met oog voor de ontwikkelingen in onze omgeving die invloed hebben op PIT en onze kindcentra hebben we vijf beleidsterreinen beschreven en onze beleidsdoelen voor 2022 vastgesteld. Daarnaast hebben we alle beleidsontwikkelingen met elkaar verbonden om inzicht te geven in hun onderlinge samenhang. De beleidsplannen van de afzonderlijke kindcentra passen binnen de kaders van PIT. De kindcentra hebben daarbij hun beleidsontwikkeling verder verfijnd, passend bij hun cultuur, de omgeving waarin zij staan en de ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden.

Bij het versterken van de kwaliteit en het vergroten van de professionaliteit is voor PIT en de kindcentra onze levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige identiteit het vertrekpunt. In onze steeds verder individualiserende maatschappij hebben kindcentra de opdracht om niet alleen in talentenontwikkeling te investeren, maar ook in eigen verantwoordelijkheid, saamhorigheid, samenwerking en zorgzaamheid. Naast alle kennis en kunde die we de kinderen meegeven vormen deze waarden een stevige basis waar ze heel hun leven de vruchten van kunnen plukken.

Zwijndrecht, 1 januari 2020

Ad Vos
Bestuurder

Missie

Kinderen hebben ontwikkelrecht. Daarom zorgen wij voor de beste ontwikkelkansen voor 0- tot 13-jarigen. Wij doen dat vanuit onze christelijke normen en waarden. Met spelen, spelend leren, leren en lerend spelen in een doorlopende ontwikkellijn geven we kinderen de juiste bagage om steeds weer nieuwe stappen in hun leven te kunnen zetten en hun toekomstdromen waar te maken.

 

Visie

Op onze (christelijke) integrale kindcentra kan ieder kind - van baby tot puber - zonder barrières of kunstmatige leeftijdsgrenzen worden wie hij is. Vanuit één team met één leiding, één visie en één aanpak zijn opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding versmolten.
We bieden een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar met activiteiten die zijn afgestemd op de behoeften van het kind, in iedere fase van zijn leven en op zijn eigen niveau. Ook leren wij hem met respect om te gaan met de medemens, samen te werken, met zorg en aandacht relaties aan te gaan en keuzes te maken vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Omgevingsfactoren Algemeen

Onze kindcentra maken onderdeel uit van de samenleving. In die samenleving vinden ontwikkelingen plaats waar we op moeten reageren of anticiperen. Dat betekent dat er een wisselwerking is tussen de kindcentra en de wijk, het dorp, de stad en/of het land. Een analyse van deze ontwikkelingen geeft inzicht in hoe we hiermee moeten omgaan. Met consistent beleid, uitvoering van dat beleid en samenwerking met onze partners zorgen we ervoor dat we met onze opvang en onderwijs optimaal aansluiten op wat de maatschappij van de kinderen vraagt.

Omgevingsfactor 1. Maatschappelijke ontwikkelingen

De maatschappij komt dagelijks onze kindcentra binnen. Niet alleen met de kinderen en hun ouders, maar ook met de medewerkers. Door onze groeiende deskundigheid kunnen we zorg- en ondersteuningsvragen van kinderen en hun ouders steeds vroeger en beter herkennen. Ook ontwikkelingen als de aanwezigheid van statushouders, complexere opvoedsituaties, duurzaamheidsvraagstukken, behoefte aan sociale cohesie en samenwerking en de sociale media hebben hun invloed binnen de kindcentra. We stemmen waar mogelijk en/of gewenst onze opvang en ons onderwijs daar zo goed mogelijk op af.

Omgevingsfactor 2. Overheid & regelgeving

De overheid, maar ook de werkgevers- en werknemersorganisaties, voeren beleid om werknemers vanuit eigen verantwoordelijkheid aan te zetten en uit te dagen tot een leven lang leren. Dit brengt professionalisering van de organisatie en het individu met zich mee. Daarnaast wordt door regelgeving samenwerking op organisatieniveau afgedwongen en/of gestimuleerd. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid van PIT zijn samenwerking en afstemming met andere organisaties en overheden van belang om (gezamenlijke) doelen te bereiken.

Omgevingsfactor 3. Regionale ontwikkelingen

In de regio waarin onze kindcentra zijn gevestigd werken de overheid en organisaties van kinderopvang, onderwijs en jeugd, rondom het kind samen op het gebied van jeugdvraagstukken en huisvesting. Ook in de voor- en vroegschoolse educatie werken we samen om inhoudelijke afstemming en kwaliteitsverbetering te realiseren.

Omgevingsfactor 4. Marktwerking

In de lokale omgeving is het belangrijk dat er een rijk palet aan opvang- en onderwijsmogelijkheden voor kinderen en hun ouders beschikbaar is en blijft. Door samen te werken kunnen voor hen keuzemogelijkheden in stand gehouden worden waarbij partners elkaar bestaansrecht gunnen en helpen om zich te ontwikkelen in kwaliteit en aanbod.

Omgevingsfactor 5. Doelgroepen

PIT is een organisatie voor kinderopvang & onderwijs voor kinderen van 0(2)-13 jaar. We werken samen met ouders aan een goede afstemming en aansluiting tussen thuis en onze kindcentra. Ook zoekt PIT actief samenwerking met professionele partners zoals het voortgezet onderwijs en andere organisaties rondom het kind, overheden en bedrijven.

Beleidsterrein Algemeen

BELEID IN SAMENHANG

PIT ontwikkelt inhoudelijk beleid in onderlinge samenhang en in samenhang met het financiële en bedrijfsmatige beleid. Op die wijze geven we efficiënt vorm aan de integraliteit van de organisatie en kunnen we de ontwikkeling van de kindcentra tot integrale kindcentra maximaal faciliteren en optimaliseren.

De vijf door ons onderscheiden beleidsterreinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar onderling. Verbindende elementen als communicatie, financiën en kwaliteitszorg hebben daarbij onze bijzondere aandacht. Communicatie is essentieel om een gezamenlijke professionele taal te ontwikkelen en elkaar te verstaan. Het is ook van belang om de verbinding te maken en te houden met iedereen die betrokken is bij PIT en onze kindcentra. Gezonde financiën zijn onmisbaar voor de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie en het bereiken van de gestelde doelen. Kwaliteitszorg garandeert optimale borging, planning en voortgangsbewaking.

Beleidsterrein 1. Opvang&Onderwijs & identiteit

OPVANG & ONDERWIJS 
PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0(2)- 13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities. PIT is koploper in integratie, zowel landelijk als in de regio. 

IDENTITEIT
PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit, mede op basis van onze kernwaarden, is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Beleidsterrein 2. Personeel & organisatie

PERSONEEL 
Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega's en in partnerschap met de ouders.


ORGANISATIE
PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de ontwikkeling van integrale kindcentra van 0(2) - 13 jaar m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw nemen wij de tijd tot 2022.

Beleidsterrein 3. Financien & beheer

FINANCIEN
PIT is een financieel solide organisatie met kengetallen die minimaal voldoen aan de voor de sector gebruikelijke waarden. De financiële middelen worden gepland en beleidsmatig ingezet ten dienste van kindervang & onderwijs.


BEHEER 
PIT beschikt over adequate systemen die efficiënt en effectief werken mogelijk maken
.

Beleidsterrein 4. Gebouw & materieel

GEBOUW
Gebouwen zijn rendabel en duurzaam met minimale leegstand. Ze passen bij de behoefte van de omgeving en maken het mogelijk de doorgaande lijn van het kindcentrum voor kinderen van 0(2)-13 jaar te realiseren.


MATERIEEL
Het materieel staat ten dienste van opvang en onderwijs, de ontwikkeling van de kinderen en het realiseren van de organisatiedoelen. Het is ontwikkelrijk, efficiënt, doelmatig en waar mogelijk duurzaam.

Beleidsterrein 5. Communicatie & kwaliteit

COMMUNICATIE
Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, ontwikkeling, ontspanning, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving. 

KWALITEIT
Alle kindcentra presteren beter dan de basisnorm van GGD en Inspectie Onderwijs en functioneren op het zelf geformuleerde hoge ambitieniveau.

Doelen

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0- 13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

 • [jaarlijks] OI - KOP is actueel en realistisch

Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

Termijn: 2017 - 2022


Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Projecten:

  Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

  Termijn: 2017 - 2022


  Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P]

  Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega's en in partnerschap met de ouders.

  Projecten:

  • [jaarlijks] PO - Mobiliteitsproces

  Beleidsterrein: Personeel & organisatie

  Termijn: 2017 - 2022


  Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

  Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

  Projecten:

  • PO - ManagementOntwikkelTraject (MOT/MAG)
  • [jaarlijks] OI - KOP is actueel en realistisch

  Beleidsterrein: Personeel & organisatie

  Termijn: 2017 - 2022


  PIT hanteert adequate systemen. [B]

  Omschrijving: PIT beschikt over adequate systemen die efficiënt en effectief werken mogelijk maken.

  Projecten:

  • FB - Duurzaamheidsbeleid

  Beleidsterrein: Financien & beheer

  Termijn: 2017 - 2022


  PIT voldoet aan de gestelde financiële criteria. [F]

  Omschrijving: PIT is een financieel solide organisatie met kengetallen die minimaal voldoen aan de voor de sector gebruikelijke waarden.

  Projecten:

   Beleidsterrein: Financien & beheer

   Termijn: 2017 - 2022


   PIT werkt aan de totstandkoming van gebouwen die passen bij de gestelde kindcentrum-criteria. [G]

   Omschrijving: Gebouwen zijn rendabel en duurzaam met minimale leegstand. Ze passen bij de behoefte van de omgeving en maken het mogelijk de doorgaande lijn van het kindcentrum te realiseren.

   Projecten:

   • GM - Realisatie nieuwbouw IKC De Twijn

   Beleidsterrein: Gebouw & materieel

   Termijn: 2017 - 2022


   Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

   Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking.. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

   Projecten:

    Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit

    Termijn: 2017 - 2022


    Elke kindcentrum heeft eigen ambities geformuleerd. [K]

    Omschrijving: Alle kindcentra presteren beter dan de basisnorm van GGD en Inspectie Onderwijs en functioneren op het zelf geformuleerde hoge ambitieniveau.

    Projecten:

    • [jaarlijks] OI - KOP is actueel en realistisch

    Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit

    Termijn: 2017 - 2022


    PIT hanteert materialen die passen bij de gestelde ontwikkelingseisen van kinderen. [M]

    Omschrijving: Het materieel staat ten dienste van opvang en onderwijs, de ontwikkeling van de kinderen en het realiseren van de organisatiedoelen. Het is efficiënt, doelmatig en waar mogelijk duurzaam.

    Projecten:

     Beleidsterrein: Gebouw & materieel

     Termijn: 2017 - 2022


     Meerjarenplan


     * FB - Duurzaamheidsbeleid
     Project: FB - Duurzaamheidsbeleid
     Beleidsterrein: Financien & beheer
     Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
     Er is duurzaamheidsbeleid beschreven