Inleiding

Vanuit onze Christelijke identiteit zeggen we:” Ieder kind doet ertoe!”

De afspraken die samengesteld zijn m.b.v. de methode "De Vreedzame School", vormen een basis voor het gedrag dat wij graag willen zien op het kindcentrum en zorgt voor een goed pedagogisch klimaat. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers gaan zoveel mogelijk uit van positieve controle, waardoor ieder kind zich gewaardeerd mag voelen om wie hij is. Bij het uitgaan van positieve controle staat het gewenste gedrag centraal en spreekt de leerkracht of de pedagogisch medewerker positieve verwachtingen uit, die haalbaar zijn voor de kinderen. Door dit positieve voorbeeldgedrag van de leerkracht en de pedagogisch medewerker zullen kinderen ook op een andere wijze naar elkaar gaan kijken en beïnvloedt dit de wijze waarop zij met elkaar omgaan.

Er wordt met ouders/verzorgers goed nagedacht over hoe de opvang en het onderwijs er in de 21e eeuw uit moet zien. Uitgangspunt hiervoor zijn de 21-century skills, die wij toepassen in ons "atelier". Wat hebben kinderen nodig om in de 21e eeuw goed te kunnen functioneren. Dat is een soort visionair denken, waarbij de inbreng van ouders/verzorgers ook erg belangrijk is. Vanuit hun eigen beroep hebben zij vaak een waardevolle inbreng om het samen nog beter te regelen voor de kinderen van ons kindcentrum.

Eén van die 21-century skills is dat kinderen de Engelse taal goed beheersen en dat is dan ook de reden dat wij daar al vroeg mee beginnen. Uit onderzoek blijkt dat dit een gevoelige periode is om een tweede taal te leren en door deze in het dagelijks handelen te integreren zijn er goede resultaten te behalen. Kinderen krijgen de tijd en de ruimte om Engels te spreken. In de geleidelijke opbouw zie je dat wanneer kinderen in groep 1 en 2 nazeggen, meedoen en zingen, ze daarna zelfstandig Engels gaan praten. Een rijke leeromgeving is dan belangrijk. De inzet van digitale lesmaterialen zorgt voor veel blootstelling aan 'native English'. Die juiste uitspraak, het rijke aanbod van woorden en standaardzinnen worden vervolgens geoefend. 


Het creatief en kritisch denken zijn facetten die een goed functioneren in de 21
e eeuw bevorderen en daarom werken wij  aan een doorgaande leerlijn voor creatieve vorming en proberen we het creatieve proces bij kinderen te stimuleren. Wanneer gepersonaliseerd leren een steeds grotere plaats in gaat nemen bij de elementaire vaardigheden, dan moet er op andere momenten bewust gewerkt worden aan het coöperatief leren. De identiteit van het kindcentrum staat voor het ontwikkelen van je talenten, maar niet alleen voor jezelf maar ook om anderen daarin te laten groeien.

Kindcentrum de Brug is een open christelijke kindcentrum waar iedereen die onze levensbeschouwing respecteert van harte welkom is. De Brug is een protestants-christelijk kindcentrum, uitgaande van PIT kinderopvang & onderwijs.

Deze stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods woord.

 

Vanuit dit uitgangspunt  brengen wij de kinderen in aanraking met verhalen uit de Bijbel. In deze verhalen vertellen we, hoe God met de mensen omgaat en hoe mensen onderling met elkaar om zouden moeten gaan.

Onze normen en waarden komen hieruit voort en zult u ervaren.

 

Een jaarlijkse dienst in het kader van Kerk en School zal plaatsvinden aan het begin van het nieuwe onderwijsjaar.

Wij werken vanuit de missie en visie van PIT. Daar waar ons kindcentrum als onderdeel van de wijk daarom vraagt vullen wij de visie aan. Met name in de visie komt ons motto tot uitdrukking. Hoe we de missie en visie vormgeven komt tot uiting in de beleidsterreinen, de projecten en de uitwerking binnen De Bron.

 

Wij werken vanuit de missie en visie van PIT. Daar waar ons kindcentrum als onderdeel van de wijk daarom vraagt vullen wij de visie aan. Met name in de visie komt ons motto tot uitdrukking. Hoe we de missie en visie vormgeven komt tot uiting in de beleidsterreinen, de projecten en de uitwerking binnen De Brug.

Missie

 

Kinderen hebben ontwikkelrecht. Daarom zorgen wij voor de beste ontwikkelkansen voor 0- tot 13-jarigen. Wij doen dat vanuit onze christelijke normen en waarden. Met spelen, spelend leren, leren en lerend spelen in een doorlopende ontwikkellijn geven we kinderen de juiste bagage om steeds weer nieuwe stappen in hun leven te kunnen zetten en hun toekomstdromen waar te maken.

Visie

Vanuit onze Christelijke identiteit zeggen we:” Ieder kind doet ertoe!”

Op onze (christelijke) integrale kindcentra kan ieder kind - van baby tot puber - zonder barrières of kunstmatige leeftijdsgrenzen worden wie hij is. Vanuit één team met één leiding, één visie en één aanpak zijn opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding versmolten.

Op ons kindcentrum De Brug hebben wij dit als volgt uitgewerkt:
We bieden een doorlopende ontwikkellijn van 4 tot 13 jaar met activiteiten die zijn afgestemd op de behoeften van het kind, in iedere fase van zijn leven en op zijn eigen niveau. Ook leren wij hem met respect om te gaan met de medemens, samen te werken, met zorg en aandacht relaties aan te gaan en keuzes te maken vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Op ons Kindcentrum vinden wij het nu en in de toekomst belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en met plezier naar ons toe komen.

We willen een kindcentrum zijn die zoveel mogelijk aansluit bij de veranderingen in de maatschappij; zo bereiden wij kinderen voor op een sociaal, zelfstandig en kansrijk functioneren in de samenleving van de toekomst.

Dit willen we realiseren door:

Wij zien het kindcentrum als een christelijke leefgemeenschap, waarbij we de zorg voor elkaar belangrijk vinden. Concreet betekent dit o.a.: elkaar troosten bij verdriet, respect hebben voor de mening van een ander, financiële ondersteuning geven aan ontwikkelingsprojecten.

Deze visie klinkt door in ons onderwijs.
Daarom wordt er veel aandacht besteed aan:

Wij proberen vanuit onze levensovertuiging kinderen te leren om zorg te hebben voor elkaar en voor de maatschappij.
Verdraagzaamheid is een belangrijk begrip.

Ons profiel:

Veilig Kindcentrum
De opvoedkundige taak van ons kindcentrum staat natuurlijk niet los van onze christelijke identiteit.
Op de Brug willen we een sfeer scheppen, waarin een kind zich thuis voelt. Juist zo'n gevoel van geborgenheid motiveert een kind om deel te nemen aan allerlei leer- en ontwikkelingsactiviteiten.
Natuurlijk komt dit tot uiting in de omgang tussen de leerkracht en de kinderen, tussen de kinderen onderling en in de afspraken en regels.

Handelingsgericht
Door middel van heldere en aangepaste instructie en werkvormen worden basisvaardigheden ( taal, lezen, schrijven en rekenen) en feitenkennis aangeleerd. Het onderwijs is zó georganiseerd, dat we zo veel mogelijk ons best doen om kinderen zo veel mogelijk op hun eigen niveau te laten leren. Organisatorisch werken we met het jaarklassensysteem maar binnen dit systeem spelen we in op de onderwijsbehoefte van alle kinderen. Hierbij maken we gebruik van het groepsplan en groepsoverzicht. In ons onderwijs gaat het om drie basisbehoeften van kinderen, die bepalen of een kind gemotiveerd leert.
Relatie: erbij willen horen, ertoe doen, meetellen merken dat anderen op je gesteld zijn;
Competentie: merken dat je iets kunt, dat het je lukt, in jezelf geloven;
Autonomie: zelfstandig zijn, je eigen handelen kunnen reguleren, zonder hulp of toestemming te hoeven vragen.

De behoefte van elk kind zoals omschreven in passend onderwijs.

Toekomstgericht
Door tijdige vervanging van methodieken is het leerstofaanbod maatschappelijk relevant, eigentijds en onderwijskundig verantwoord. De didactiek van de leerkrachten is door actuele bijscholing en teambespreking voor een groot deel gericht op zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de leerlingen. Werken aan en omgaan met computers en smartboard vormt een integraal onderdeel van het lesprogramma.

Zorg voor kinderen
Door het maken van organisatorische keuzes is het goed mogelijk om de vorderingen van de kinderen systematisch bij te houden. Op basis van de resultaten houdt de Intern begeleider groepsbesprekingen met de leerkrachten. De groepsleerkracht en IB nemen samen beslissingen die zowel de individuele leerling, als de groep als geheel ten goede komen. Hierdoor kan optimaal ingespeeld worden op de talenten en onderwijsbehoeften van ieder kind.

Samenwerking met ouders
Een goede relatie tussen Kindcentrum en thuis achten we van groot belang. We proberen u zoveel mogelijk te betrekken en te informeren over alles wat er gebeurt. Het is noodzakelijk elkaar te kennen en steeds te ontmoeten, Opvoeden is een gezamenlijke taak van ouders en leerkrachten. Wij staan open voor uw inbreng en betrokkenheid.

Omgevingsfactoren Algemeen

Het kindcentrum heeft een wijkfunctie. Dat houdt in dat we meer willen betekenen dan alleen een kindcentrum zijn. We hebben in dit proces te maken met verschillende factoren. Al de factoren willen we proberen bij elkaar te brengen in de hoop een kindcentrum te creëren waarin duidelijk is dat we meer willen doen voor de kinderen, dan alleen in de daarbij aangegeven lesuren.

De omgeving bezien wij vanuit de volgende vijf gebieden:

 1. maatschappelijke ontwikkelingen
 2. overheid en regelgeving
 3. regionale ontwikkelingen
 4. concurrentie
 5. doelgroepen

Omgevingsfactor 1. Maatschappelijke ontwikkelingen

Vanuit verschillende niveaus komen er ontwikkelingen en trends op ons af, die we vertalen in de dagelijkse situatie.

Maatschappelijke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de veranderende inhoud van onderwijs en opvang van nu.

Factoren daarbij zijn:

De huidige maatschappij ontwikkelt mensen in toenemende mate tot individuen. Doordat steeds meer informatie toegankelijk wordt voor ieder die dat wil, krijgen mensen steeds meer kennis en vaardigheden om zich te meten aan anderen, vaak ook aan instanties. Dit maakt dat zaken/gebeurtenissen minder als vanzelfsprekend worden aangenomen en dat er meer behoefte is aan verantwoording. Daarnaast ontstaat steeds meer de wens om kennis en ervaring met elkaar te delen en waar nodig en mogelijk samen te werken (met ouders) om een sterker geheel te vormen of betere resultaten te bereiken. Een kindcentrum in het algemeen staat midden in deze processen en zal zich niet alleen intern, maar ook extern moeten richten.

Belangrijke factoren zijn:

 1. brede ontwikkeling in de context van de omgeving
 2. voor- en vroegschoolse educatie tot voortgezet onderwijs
 3. sociale en emotionele ontwikkeling
 4. secularisatie en individualisatie
 5. afleggen van verantwoording aan o.a. ouders
 6. ouderparticipatie
 7. ontwikkeling naar een integraal kindcentrum

Omgevingsfactor 2. Overheid & regelgeving

De overheid anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij kwaliteit voorop staat. Organisaties krijgen ruimte voor het ontwikkelen van eigen beleid binnen verplichtende kaders. Medezeggenschap en verantwoording zijn cruciale begrippen. In recente wetgeving komt e.e.a. tot uiting:

 1. Decentralisatie onderwijsbeleid: minder regels van bovenaf, meer verantwoordelijkheden voor gemeenten en organisaties
 2. WMS, wet medezeggenschap scholen: participeren van betrokkenen geeft betrokkenheid
 3. Wet BIO, beroepsgroepen in het onderwijs: aandacht voor personeel dat bekwaam is en bekwaam blijft
 4. Kwaliteitszorg: planmatig werken aan goed onderwijs
 5. Lumpsum: een financieringsvorm waarbij achteraf verantwoording wordt afgelegd over toegekende budgetten
 6. Wetgeving TSO en BSO: tussen- en buitenschoolse opvang als logisch gevolg van een maatschappelijke behoefte
 7. HGW en Passend Onderwijs.
 8. Ondersteuningsprofiel

Omgevingsfactor 3. Regionale ontwikkelingen

Ons kindcentrum heeft te maken met ontwikkelingen in de wijk, in eigen stad, maar ook met ontwikkelingen in aangrenzende dorpen en/of steden. Naast landelijke ontwikkelingen zal het kindcentrum, op beleids- en activiteitenniveau, steeds moeten afwegen hoe met regionale ontwikkelingen moet worden omgegaan. Belangrijke factoren zijn:

 1. Passend onderwijs-samenwerkingsverbanden
 2. ontwikkelingen in de demografie of de ruimtelijke ordening
 3. bestuurlijke samenwerking
 4. samenwerking onderwijs-jeugdzorg
 5. mutaties leerlingenpopulatie

Ons kindcentrum is gesitueerd in een wijk met:

Omgevingsfactor 4. Marktwerking

In de regio is sprake van een langzame daling van het leerlingenaantal. Gerealiseerde cijfers geven aan dat het leerlingenaantal van het PC-onderwijs (ergo PIT kinderopvang & ondrwijs) ten opzichte van andere denominaties stabiel is gebleven. Dit betekent dat er sprake is van een relatief lichte stijging van het marktaandeel. Een daling van de leerling-populatie in de regio heeft invloed op het leerlingaantal. 

Door differentiatie in het onderwijsaanbod, een sterke communicatie met de omgeving, een heldere concept en 'doen wat we zeggen', kan de aantrekkelijkheid van ons kindcentrum worden vergroot.
 
Belangrijke factoren zijn:                                                                                                               

Onderwijstijden zijn 8.30 uur tot 14.00 uur, elke dag van maandag tot en met vrijdag.

Door voorschoolse en buitenschoolse opvang aan te bieden door een professionele organisatie heeft De Brug hier toch een positie gekregen waarin we de concurrentie aan kunnen gaan.

Omgevingsfactor 5. Doelgroepen

Zowel aan de onderwijsgevende als aan de onderwijsontvangende kant zijn doelgroepen waar aandacht aan moet worden besteed.

Aan de ontvangende kant is een toename van allochtone leerlingen te zien die m.n. op taalgebied anders moeten worden benaderd dan de autochtone leerlingen. Daarnaast is er voor de leerlingen een ontwikkeling gaande op het gebied van coöperatief leren met Techniek Ook is er steeds meer aandacht voor leerlingen met bijzondere zorgvraag: meervoudige intelligente of leerlingen met een lichamelijk en/of verstandelijke handicap. Beredeneerd onderwijs op maat op grond van verschillende leerstrategieën is een uitdaging die niet alleen aan deze groepen tegemoet komt, maar aan alle kinderen. Daarbij moet er naar toe gewerkt worden om met groepshandelingsplannen te gaan werken

Aan de gevende kant zien wij een toename van leerkrachten die door de jaren heen een schat aan ervaring hebben opgebouwd, maar steeds meer moeten investeren om de onderwijsontwikkelingen het hoofd te bieden. Jonge leerkrachten die instromen echter getuigen van veel enthousiasme, maar moeten zich de onderwijscultuur in de huidige context nog eigen maken. Aan de ene kant moet er dus aandacht zijn voor revitalisering en aan de andere kant voor systematisch inwerken.

Ook de toename van het aantal deeltijders binnen het onderwijs, maar in het bijzonder binnen onze Stichting, vraagt om een specifiek beleid. Binding met de organisatie, flexibiliteit van inzet, behoud van ervaring en deskundigheid zijn elementen waarvoor het noodzakelijk is kaders te formuleren, maar ook de grenzen van mogelijkheden en onmogelijkheden, die de organisatorische beheersbaarheid van het kindcentrum zullen bewerkstelligen.
Leerkrachten hebben als zij hun beroep gaan uitoefenen weinig carrièremogelijkheden. Om het vak binnen onze Stichting aantrekkelijk te maken zijn carrièrelijnen met verschillende beschreven 'functies/taken' die in deskundigheid en verantwoordelijkheid elkaar opvolgen onontbeerlijk.

Competentieprofielen en carrièrelijnen geven de leerkrachten zicht op hun perspectief en mogelijkheden om verantwoord inhoud te geven aan hun ontwikkeling.
Door de verandering in de onderwijscultuur zal er, zoals eerder aangegeven, anders moeten worden gedacht; meer als ondernemer en minder als beheerder. Dit vereist ook van het management een andere organisatievorm. Verantwoordelijkheden moeten dieper in de organisatie worden gelegd, waardoor meer mensen betrokken worden bij verantwoordelijkheden en sturing. Belangrijke factoren zijn:

 1. de leerlingen
 2. de beginnende leerkracht
 3. de 'oudere' leerkracht
 4. de deeltijder
 5. de carrièrelijnen
 6. het management

Beleidsterrein Algemeen

De beschrijving van de beleidsterreinen, als onderdeel van het beleidsplan van De Brug geeft de voorgestelde ontwikkeling voor de periode van vier jaar weer.
Waar staan we als kindcentrum en waar willen we naar toe.
In de informatiegids (i-gids) en jaarlijkse jaarverslag leggen wij verantwoording af aan de ouders en PIT kinderopvang & onderwijs, ons bevoegd gezag. De directie heeft, na overleg met- en regelmatig consultatie van het team, aan de totstandkoming van dit plan gewerkt.

De kindcentrumraad heeft na lezing en bespreking haar instemming betuigd.

Beleidsterrein 1. Opvang&Onderwijs & identiteit

IDENTITEIT
Kindcentrum De Brug is een open christelijk kindcentrum waar iedereen die onze levensbeschouwing respecteert van harte welkom is. De Brug is één van de kindcentra van Stichting PIT kinderopvang en onderwijs.

Deze stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods woord.

 

Vanuit dit uitgangspunt brengen wij de kinderen in aanraking met verhalen uit de Bijbel. In deze verhalen vertellen we, hoe God met de mensen omgaat en hoe mensen onderling met elkaar om zouden moeten gaan.

Onze normen en waarden komen hieruit voort en zult u ervaren.

Aan het begin van ons onderwijsjaar is er een dienst in de kerk om als kindcentrum met elkaar te beginnen, de zogenaamde startdienst Kerk en School. Kinderen verlenen medewerking aan de dienst.

Opvang en Onderwijs
Het geven van onderwijs is naast opvang een hoofddoel van het kindcentrum. Alle activiteiten die er worden ondernomen dragen bij tot kwalitatief goed onderwijs m.b.v. hedendaagse middelen. Om te komen tot goed onderwijs zal er op De Brug op de eerste plaats een goed en veilig klimaat aanwezig moeten zijn.
Op de tweede plaats zal de leerkracht moeten zorgen voor een goede structuur, klassenmanagement en afstemming op de ontwikkelingen van de leerlingen.

Vanuit HGW wordt er gestuurd op de opbrengsten. Dat houdt in dat we streven naar opbrengsten die boven het landelijk gemiddelde liggen.

Door de bovenstaande zaken goed te communiceren naar de ouders toe is het belangrijk te werken vanuit een omgang met de ouders en daarbij klantgericht mee te denken, zonder daarbij de visie van het kindcentrum uit het oog te verliezen.

Beleidsterrein 2. Personeel & organisatie

PERSONEEL
Professionalisering van het personeel is een uitdaging voor de organisatie als geheel, maar zeker ook voor het personeelslid als individu, als kans om te groeien in kwaliteit. Het maakt het werk zoveel interessanter en het maakt dat kinderen kwalitatief goed onderwijs ontvangen. Hierbij sluit een systeem van functie-, taak- en beloningsdifferentiatie aan en inzicht in eigen organisatie.

De competentiemodellen zoals door de stichting ontwikkeld zijn worden toegepast in ons team en leiden tot een verdere professionalisering van de mensen. Volgens het stroomplan, dat voorziet in een jaarlijkse cyclus worden de klassenbezoeken gebracht al dan niet met de desbetreffende kijkwijzer, vullen leerkrachten de feedbackscan in en hebben alle leerkrachten een POP/PAP gemaakt. Vanuit alle POP's kan er nu planmatige nascholing plaatsvinden, soms teamgericht, soms individueel gericht. Kwaliteitsverbetering zowel voor personeel als directie, dat ten goede komt aan de kinderen en ons onderwijs/onze opvang.

Door aanbod van gerichte ondersteuning en training van medewerkers willen we de professionele ontwikkeling van medewerkers optimaliseren.

Beleidsterrein 3. Financien & beheer

Financiën
Hoewel lumpsum op zich een technische uitvoering betreft, heeft de overheid wel degelijk inhoudelijke doelen met deze ontwikkeling. Kindcentra worden uitgedaagd werk te maken van beleid en verder te kijken dan de korte termijn. Het daagt directies uit tot ondernemend denken. Dit vereist een cultuuromslag in het onderwijs, van beheer naar ondernemen. Als directies meer ondernemer zijn, zullen financiële processen duidelijk en transparant moeten zijn.

Beheer
De Stichting heeft de afgelopen jaren met succes beheerszaken georganiseerd en vastgelegd. Er kan nu een doorstart worden gemaakt op verfijning en afstemming op de cultuurverandering binnen het onderwijs. Om inzicht te hebben in financiële processen zal de ondernemende directeur moeten weten wat de stand van zaken is en het perspectief. Ook zullen deze financiële processen moeten zijn afgestemd op het werkritme van de schoolorganisatie waarbij juiste gegevens input zullen zijn het voor vormgeven van andermans werkzaamheden, oog voor mogelijkheden en onmogelijkheden van personeelsleden, maar ook van de organisatie en aandacht voor doelgroepen maakt de werkomgeving meer gestructureerd en biedt nieuwe kansen voor zowel personeelsleden als organisatie.

Vanuit het jaarlijks onderhoud en de RI&E wordt er een meerjarenplan opgesteld voor het onderhoud van het gebouw.

Beleidsterrein 4. Gebouw & materieel

Gebouw
De Brug is een kindcentrum dat gebouwd is in 1976, gelijkvloers in een mooie en rustige omgeving.
In 2001 is het interieur aangepast zodat het kindcentrum beschikt over spreek en werkruimtes voor de diverse disciplines. Zowel buiten als binnen zijn alle nodige onderhoudswerkzaamheden verricht zodat het kindcentrum er prima uitziet. Aantrekkelijk met een mooie tuin om het gebouw.

In 2015 heeft er weer een verbouwing plaatsgevonden, zodat er een multifunctionele centrale ruimte ontstaan is. Hiervan maken zowel het onderwijs als de opvang gebruik. 

Materieel
De Brug beschikt over hedendaagse methodes en middelen om onderwijs te geven. Een meerjarenplanning geeft aan wanneer er materiaal vervangen moet worden en daar is ook een reserveringssysteem voor zodat een ieder inzicht heeft in de omvang, termijn en de investering.
Ook de inzet van ICT hoort bij de hedendaagse middelen die de Brug hanteert in de onderwijsvormen. De computer maakt deel uit van het onderwijsprogramma zowel voor regulier gebruik als de inzet voor zorgleerlingen. In iedere groep is een smartboard aanwezig.

In 2015 zijn de desktops voor leerlingen vervangen door laptops. Vanaf onderwijsjaar 2019-2020 wordt er in groep 6 t/m 8 gewerkt met Chromebooks en worden de mogelijkheden verkend om deze (steeds meer) in te zetten in ons onderwijs. 

Beleidsterrein 5. Communicatie & kwaliteit

Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces. In het jaar 2006 is het team De Brug een coachingstraject gestart met als thema communicatie. Ten eerste om te professionaliseren maar ook om de onderlinge band te versterken. Het communicatieplan is hier een onderdeel van.

Een wekelijkse digitale Brugbrief aan ouders met informatie over het kindcentrum, klasbord, groepsnieuws voor kinderen en ouders met specifieke informatie uit de groep op de website die up-to-date is zijn onze middelen om de band te versterken.
Rapportavonden en huisbezoeken (gr 1) staan in het teken van de gesprekken met ouders/verzorgers over de ontwikkelingen en vorderingen van hun kind(eren).
De i-gids, die aan het begin van ieder onderwijsjaar beschikbaar is via de website bevat de algemene informatie van de Brug met daarin een kalender met alle activiteiten van dat betreffende onderwijsjaar.
Met OR en kindcentrumraad zijn geplande vergaderingen waarin zowel organisatorische (OR) als onderwijskundige (kindcentrumraad) onderwerpen worden besproken. Het belang van goede contacten en samenwerking met deze geledingen is voor ons van groot belang.

Kwaliteit
In onze i-gids zullen wij een stukje van de verantwoording van de kwaliteit laten zien d.m.v de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Ook door kwaliteitsonderzoeken te laten plaatsvinden, kunnen we meten waar we staan en wat we nog moeten doen. In onderwijsjaar 2018-2019 is er een oudertevredenheidsonderzoek gedaan onder de ouders van De Brug. Uitkomsten geven aan dat ouders over het algemeen tevreden zijn, maar dat er nog aan enkele specifieke punten gewerkt kan worden. Deze punten worden in de onderwijsjaren na het onderzoek opgepakt door team en kindcentrumraad. Ook op de koffie-ochtenden zal de voortgang ter sprake komen. 

De inspectie van het onderwijs verricht ook metingen. In april 2014 was het laatste bezoek van de inspecteur. Alle onderdelen waren ruim voldoende.

Kwaliteit is een relatief begrip. Hoe deugdelijk producten en/of processen zijn, is af te meten aan zichzelf, maar vooral aan anderen.

Doelen

Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Projecten:

 • Visie/missie traject KC (Brug, Kim, Dribbel)
 • * borging * - De Vreedzame School (sociale veiligheid) - verdere implementatie en borging (3e jaar)

Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

Termijn: 2017 - 2022


Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P]

Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega's en in partnerschap met de ouders.

Projecten:

 • * borging * - Werken met Leeruniek

Beleidsterrein: Personeel & organisatie

Termijn: 2017 - 2022


Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

Projecten:

 • veiligheidsbeleid vastgesteld
 • Vorming IKC De Brug
 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • * borging * - Werken met Leeruniek

Beleidsterrein: Personeel & organisatie

Termijn: 2017 - 2022


Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking.. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

Projecten:

 • Ouderbetrokkenheid De Brug
 • * borging * - Ouderbetrokkenheid KC de Brug - ontwikkeling en borging

Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit

Termijn: 2017 - 2022


Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0-13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

 • Nieuwe methode begrijpen lezen
 • DPL (Doordacht Passend Lesgeven)
 • Visie/missie traject KC (Brug, Kim, Dribbel)
 • * borging * - De Vreedzame School (sociale veiligheid) - verdere implementatie en borging (3e jaar)
 • cultuur
 • ICT - digitaal leren
 • Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

Termijn: 2017 - 2022


Het versterken van de doorgaande lijn op didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied

Omschrijving: Alle leerkrachten volgen de cursus DPL Doordacht Passend Lesmodel

Projecten:

 • DPL (Doordacht Passend Lesgeven)
 • Leeruniek
 • Nieuwe methode technisch lezen voor groep 4 t/m 8
 • ICT - digitaal leren
 • * borging * - Onderzoekend en ontwerpend leren/atelier - 2e jaar
 • Spelend leren

Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

Termijn: 2018 - 2020


IKC De Brug werkt met één motto/visie, één team en één management

Omschrijving: In kindcentrum De Brug wordt gewerkt met één team: pedagogisch medewerkers en onderwijs leerkrachten, één management: directeur/teamleider onderbouw/teamleider bovenbouw

Projecten:

 • Vorming IKC De Brug

Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

Termijn: 2018 - 2022


Meerjarenplan


* * borging * - De Vreedzame School (sociale veiligheid) - verdere im...
Project: * borging * - De Vreedzame School (sociale veiligheid) - verdere implementatie en borging (3e jaar)
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken volgens de uitgangspunten van de Vreedzame school
Nieuwe mediatoren zijn opgeleid.

* * borging * - Onderzoekend en ontwerpend leren/atelier - 2e jaar
Project: * borging * - Onderzoekend en ontwerpend leren/atelier - 2e jaar
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Atelier aanbod staat vast vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie. Twee blokken voor groep 3/4/5 en twee blokken groep 6/7/8.
Ouders en andere externen weten hoe ze kinderen kunnen stimuleren om onderzoekend en ontwerpend te leren.

* * borging * - Ouderbetrokkenheid KC de Brug - ontwikkeling en borging
Project: * borging * - Ouderbetrokkenheid KC de Brug - ontwikkeling en borging
Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Ouders krijgen de kans actief mee te denken over verbeteringen van het onderwijs op KC de Brug

* * borging * - Werken met Leeruniek
Project: * borging * - Werken met Leeruniek
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Leerkrachten werken cyclisch met Leeruniek.
Twee keer per jaar worden er groepsplannen opgesteld door middel van Leeruniek.

* DPL (Doordacht Passend Lesgeven)
Project: DPL (Doordacht Passend Lesgeven)
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Leerkrachten hebben de trainingen van DPL gevolgd en werken volgens het lesmodel van DPL
Leerkrachten geven krachtige lessen; het versterken van de doorgaande lijn op didactisch, pedagogisch en organisatorisch handelen.

* ICT - digitaal leren
Project: ICT - digitaal leren
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Er is een digitaal systeem onderzocht wat goed past bij de visie op digitaal leren.
Hardware en software digitaal leren-systeem is aangeschaft.
Leerlingen werken deels digitaal om nog beter aan te sluiten bij de ontwikkeling.

* Meer- en hoogbegaafdheid
Project: Meer- en hoogbegaafdheid
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Het meer- en hoogbegaafdenbeleid is geactualiseerd n.a.v. de hb-training.
Alle teamleden hebben de meer- en hoogbegaafdentraining van PIT gevolgd.
De opgedane kennis van de hoogbegaafdheidstraining dient een plaats te krijgen binnen ons eigen beleid op het kindcentrum.
Met de opgedane kennis zijn we in staat de specifieke kenmerken van kinderen te herkennen en ernaar te handelen.

* Nieuwe methode begrijpen lezen
Project: Nieuwe methode begrijpen lezen
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Nieuwe methode begrijpend lezen is aangeschaft.
Onderzoek naar werkwijze begrijpend lezen
Werkwijze met nieuwe methode levert betere resultaten op.
Nieuwe methode is ingevoerd en werkwijze in de groepen op elkaar afgestemd.

* Spelend leren
Project: Spelend leren
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Er is een doorgaande lijn in spelenderwijs leren voor kinderen van 2 t/m 7 jaar.
Afspraken en visie zijn opgenomen in het beredeneerd aanbod/pedagogisch werkplan.

* veiligheidsbeleid vastgesteld
Project: veiligheidsbeleid vastgesteld
Beleidsterrein: Personeel & organisatie
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
Het veiligheidsbeleid is uitgevoerd en gevalueerd

* Visie/missie traject KC (Brug, Kim, Dribbel)
Project: Visie/missie traject KC (Brug, Kim, Dribbel)
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
In 2020 is de visie/missie voor het KC gereed.

* Vorming IKC De Brug
Project: Vorming IKC De Brug
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
IKC De Brug werkt met n motto/visie, n team en n management.
Op IKC De Brug werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten als n team.
Het aanbod op het gebied van educatie en ontwikkeling is afgestemd op de doorgaande ontwikkelingslijnen.
Ontwikkelingslijnen van kinderen van 2 t/m 7 jaar zijn vastgelegd.