Inleiding

hartelijk welkom bij het beleidsontwikkelsysteem (BOS) van kindcentrum Magriet

 

Kindcentrum Margriet is een christelijk kindcentrum.

We leven en werken vanuit ons geloof in God en vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel. 

We willen een sfeer scheppen waarin iedereen zich veilig en geborgen voelt en waar blijdschap en verdriet gedeeld worden. Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan de manier waarop we met elkaar omgaan.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie en geven het goede voorbeeld in de onderlinge omgang tussen hen en de kinderen. In de groepen 1 t/m 8 wordt met de Kanjertraining gewerkt.

 

Wij werken vanuit de missie en visie van PIT. Hoe we de missie en visie vormgeven komt tot uiting in de beleidsterreinen, de projecten en de uitwerking binnen Margriet. In de visie komt ook ons motto tot uitdrukking: "Aandacht voor jou".

Missie

Kinderen hebben ontwikkelrecht. Daarom zorgen wij voor de beste ontwikkelkansen voor 0- tot 13-jarigen. Wij doen dat vanuit onze christelijke normen en waarden. Met spelen, spelend leren, leren en lerend spelen in een doorlopende ontwikkellijn geven we kinderen de juiste bagage om steeds weer nieuwe stappen in hun leven te kunnen zetten en hun toekomstdromen waar te maken.

 

Visie

 

 

Op onze (christelijke) integrale kindcentra kan ieder kind - van baby tot puber - zonder barrières of kunstmatige leeftijdsgrenzen worden wie hij is. Vanuit één team met één leiding, één visie en één aanpak zijn opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding versmolten.

De kernwaarden zijn: persoonlijke aandacht, geborgenheid, samen en eigen wijs

Op ons kindcentrum Margriet hebben wij dit als volgt uitgewerkt:

We bieden een doorlopende ontwikkelingslijn van 2 tot 13 jaar met activiteiten die zijn afgestemd op de behoeften van het kind, in iedere fase van zijn leven en op zijn eigen niveau. Ook leren wij hem met respect om te gaan met de medemens, samen te werken, met zorg en aandacht relaties aan te gaan en keuzes te maken vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Ons motto:  AANDACHT VOOR JOU
Dit betekent dat we aandacht hebben voor het individuele kind, voor de ouders die met vragen en opmerkingen komen en voor elkaar binnen het team.

Omgevingsfactoren Algemeen

De maatschappij is voortdurend in ontwikkeling en iedereen wordt geconfronteerd met allerlei veranderingen. De landelijke en lokale overheid streeft naar kwaliteitsverbetering. Organisaties krijgen ruimte voor het ontwikkelen van beleid en moeten dat kunnen verantwoorden.

Kindcentrum Margriet anticipeert op wetgeving van de overheid, lokale ontwikkelingen, invloeden van uit de omgeving (wijk) binnen de door het bestuur gestelde kaders.

Een sterk beleid en samenwerking met bij het kindcentrum betrokken partners, verstevigt de basis van goede opvang en goed onderwijs.

Omgevingsfactor 1. Maatschappelijke ontwikkelingen

Mensen ontwikkelen zich tegenwoordig steeds meer tot individuen. Informatie wordt voor iedereen steeds toegankelijker. Dit maakt dat zaken/gebeurtenissen minder als vanzelfsprekend worden aangenomen en dat er meer behoefte is aan verantwoording.
Daarnaast ontstaat steeds meer de wens om kennis en ervaring met elkaar te delen. Waar het nodig en mogelijk is, wordt er meer samengewerkt om een sterker geheel te vormen en/of om betere resultaten te behalen.
Een kindcentrum staat midden in deze processen en zal zich hierop, zowel intern als extern, moeten richten. 

Belangrijke factoren zijn:

Omgevingsfactor 2. Overheid & regelgeving

Door regelgeving stuurt de overheid opvang en onderwijs in een richting die aansluit bij de behoeften van de maatschappij. De regelgeving richt zich m.n. op kwaliteitsverbetering, passend onderwijs, actief openstaan voor netwerken, medezeggenschap en verantwoording. Kindcentra geven hier vorm en inhoud aan. Belangrijk hierbij is de kwaliteitszorg: continu-proces van onderwijsontwikkeling aan de hand van de visie op ontwikkeling en leren.

Belangrijke factoren zijn:

Omgevingsfactor 3. Regionale ontwikkelingen

Als kindcentrum hebben we te maken met ontwikkelingen in de wijk, in eigen dorp/stad, maar ook met ontwikkelingen in aangrenzende dorpen en/of steden. Naast landelijke ontwikkelingen, wegen we op beleids- en activiteitenniveau af, hoe we met de regionale ontwikkelingen omgaan.

Belangrijke factoren zijn:

 

Omgevingsfactor 4. Marktwerking

In de afgelopen jaren is sprake van een heel langzame daling van het leerlingenaantal. Ouders kiezen in deze wijk voor openbaar of christelijk onderwijs. Wij profileren ons als christelijk kindcentrum. Alle leerlingen zijn welkom op ons kindcentrum, mits de ouders onze uitgangspunten respecteren. Door differentiatie in het onderwijsaanbod, een goede communicatie met de omgeving, heldere concepten en 'doen wat we zeggen', wordt de aantrekkelijkheid van ons kindcentrum vergroot. 

Belangrijke factoren zijn:

Omgevingsfactor 5. Doelgroepen

Op kindcentrum Margriet hebben we te maken met een gemengde populatie, een afspiegeling van de wijk. Mensen/ kinderen met een diverse achtergrond qua religie, culturele en maatschappelijk achtergrond vinden bij ons een plek om zich te kunnen ontwikkelen.
Passend onderwijs is een uitdaging voor elk kindcentrum. Dit betekent, dat we ons vooral toespitsen op de taalontwikkeling van de kinderen. Het gaat dan om het vergroten van de woordenschat, het technisch en begrijpend lezen, communicatieve vaardigheden, spelling en het schrijven van teksten. 

Ook is er veel aandacht voor leerlingen met een zorgvraag. Binnen het kindcentrum is een onderteuningsprofiel opgesteld. Dat beschrijft de grenzen van onze mogelijkheden qua zorg, die we kunnen bieden. 

 

 

 

Beleidsterrein Algemeen

Veranderingen in opvang en onderwijs dienen zich regelmatig en in een hoog tempo aan. We gaan daar efficiënt en planmatig mee om met als doel kwalitatief goede opvang en onderwijs te bieden. Daar is een professionele manier van werken in alle geledingen voor nodig.
De snelheid en de omvang die ontwikkelingen vereist een goede planning en selectie van activiteiten.
Overbelasting van personeel moet worden voorkomen. Het geven van goede opvang en onderwijs en werken binnen een inspirerende, vakinhoudelijke en prettige werkomgeving is ons uitgangspunt.

Kindcentrum Margriet staat in Zwijndrecht tussen de A16 en de spoorweg verbinding Dordrecht Rotterdam. De leerlingenpopulatie komt voornamelijk uit het Corridorgebied, de Schilderswijk en de Sterrenbuurt met relatief wat oudere en goedkope huur en koopwoningen. De laatste jaren verandert de schoolpopulatie. Veel leerlingen starten vanuit een achterstandsituatie. Dit vraagt om extra aandacht voor de basisvakken en mogelijkheden om in tijd te kunnen differentiëren.
Het toenemende multiculturele karakter in de woonomgeving is zichtbaar in het kindcentrum. We zijn trots op ons veelkleurige kindcentrum en onze "wereldkinderen" met verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden. We ervaren dit als een uitdaging en verrijking van onze opvang en onderwijs. 
Respect voor elkaar, waarden en normen en sociaal emotionele vorming nemen in ons onderwijs een belangrijke plaats in. Ouders en leerkrachten moeten zich hieraan kunnen conformeren.


De levensbeschouwelijke identiteit is intern besproken en een visie is geformuleerd. Aandachtspunten daarbij waren bijvoorbeeld: hoe vertellen we de verhalen, wat zingen we, hoe bidden we, wat is ieders persoonlijk godsbeeld en past de godsdienstmethode nog bij ons.


Deelname aan Brede school Noord met verlengde schooldag activiteiten in samenwerking met de openbare basisschool in het wijkcentrum Xiejezo is gerealiseerd. Voor deelname aan de ouderkamer is weinig belangstelling bij de ouders.
De voor -en naschoolse opvang valt ook onder PIT-kinderopvang en onderwijs. 

Prognoses gaan er van uit dat het leerlingenaantal de komende jaren rond de 140 kinderen ligt. Door een duidelijke profilering van ons kindcentrum willen we stabilisering tot een lichte groei proberen te realiseren. In het huidige gebouw kunnen maximaal 10 groepen worden gehuisvest.


Een duidelijke zorgstructuur is in de afgelopen jaren ontwikkeld en vastgelegd. De planmatige aanpak bij het werken met groepsplannen zal steeds meer worden geprofessionaliseerd. Korte instructies, tweede instructie, zelfstandig werken en samenwerkend leren karakteriseren ons onderwijs. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd d.m.v. een digitaal volgsysteem. Afstemming op de onderwijsbehoeften van de kinderen krijgt vorm in de één-zorgroute naar passend onderwijs. Zowel voor leerlingen met achterstanden als leerlingen die wat meer bagage hebben, is beleid vastgesteld dat in de dagelijkse praktijk gestalte moet krijgen. Dit is een doorlopend proces waar continue aandacht voor is.

 

Beleidsterrein 1. Opvang&Onderwijs & identiteit

OPVANG EN ONDERWIJS
Het verzorgen van opvang en onderwijs is onze kerntaak en opdracht. Op ons kindcentrum kan uw kind terecht op de peuterspeelgroep vanaf de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. Er is een doorlopende ontwikkelingslijn opgesteld die naadloos overgaat van de psg naar groep 1. We geven eigentijds en uitdagend onderwijs met gebruik van hedendaagse middelen. Goed onderwijs verlangt een goede planning en afstemming. Het aanbod is doelgericht en sluit aan bij onze doelgroep. Er wordt niet langer gekeken naar wat een kind niet kan, maar juist wat een kind wel kan en nodig heeft. 

Ook de aansluiting op het vervolgonderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie zijn daarbij van belang. Ons kindcentrum moet voor zowel kinderen als medewerkers een plezierige en veilige omgeving bieden. Om dit te realiseren zijn we in 2016 met de Kanjertraining gestart.

IDENTITEIT
Onze Christelijke identiteit vormt het uitgangspunt van onze opvang en ons onderwijs. daarom is het belangrijk, dat dit onderwerp van gesprek is en blijft, maar ook dat dit herkenbaar is voor anderen. Dit betekent, dat binnen ons kindcentrum hierover jaarlijks afstemming en bezinning zal plaatsvinden.

Beleidsterrein 2. Personeel & organisatie

PERSONEEL
Binnen PIT staat het ontwikkelrecht van zowel kinderen als van het personeel centraal. Professionalisering van het personeel is een voorwaarde voor de ontwikkeling van ons kindcentrum, maar zeker ook voor ieder personeelslid, als kans om te groeien in kwaliteit. Zowel door teamtrainingen, als door het deelnemen aan individuele cursussen, ontwikkelen pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich en gaan ze mee in de ontwikkelingen, die het werk van hen vraagt. Het maakt het werk interessanter en maakt dat kinderen goed begeleid worden in hun ontwikkeling.

ORGANISATIE
Binnen ons kindcentrum werken we met pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een intern begeleider, een teamleider en een directeur. De directie wordt ondersteund door een administratief medewerker. 

Beleidsterrein 3. Financien & beheer

FINANCIEN en BEHEER

Het kindcentrum ontvangt op drie manieren inkomsten. Allereerst via de overheid, gebaseerd op het aantal leerlingen, via de ouders d.m.v. een vrijwillige bijdrage en een bijdrage vanuit de gemeente ten behoeve van bredeschool activiteiten en i.v.m. onderwijsachterstanden (OAB gelden). Vanaf 2021-2022 zijn daar vanuit het rijk, de NPO gelden aan toegevoegd. Dit is een extra investering als gevolg van corona.

Op basis van een jaarlijks op te stellen begroting worden keuzes gemaakt voor het volgende jaar. Van de ouderbijdrage en de gemeentelijke bijdrage kunnen we zaken realiseren, die niet worden bekostigd vanuit de overheid. De gemeentelijk bijdrage betreft een subsidie voor Brede school activiteiten.

Het beheren van de financiën wordt gemonitord door het bestuur. jaarlijks worden heirvoor een aantal gesprekken ingepland, waarbij gekeken wordt of de inkomsten en uitgaven in balans zijn.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad gecontroleerd.
Voor de bredeschoolactiviteiten wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente.

De kinderopvang wordt bekostigd door middel van een eigen bijdrage van de ouders. 

Beleidsterrein 4. Gebouw & materieel

GEBOUW
Het gebouw verkeert in een goede staat door jaarlijks onderhoud. Vanuit de RI & en E en de onderhoudsschouw wordt jaarlijks een plan opgesteld voor onderhoud. Regelmatig worden onderdelen gerenoveerd. 

 

MATERIEEL

Kindcentrum Margriet beschikt over eigentijdse, moderne methoden en leermiddelen. De vervanging van methoden, meubilair en ict is vastgelegd in een meerjarenplanning. Jaarlijks wordt gekeken welke methoden en materialen moeten worden vervangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsterrein 5. Communicatie & kwaliteit

COMMUNICATIE

Communicatie is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van de organisatie. Dit geldt zowel voor de interne communicatie binnen het kindcentrum en binnen PIT, als extern met ouders en belanghebbenden.
Ouders worden geïnformeerd en op de hoogte gehouden via de website, de informatiegids, Facebook, de nieuwsbrief, brieven en ouderavonden. We willen graag alle ouders bereiken en betrekken bij onze opvang en onderwijs.

We hebben regelmatig contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren).
Communicatie met ouders verloopt ook via de Kc-raad en de ouderraad.

 KWALITEIT

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken maken we gebruik van de volgende middelen en procedures:

 

 

 

Doelen

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0- 13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

 • ONDERWIJS: Muzikale vorming
 • ONDERWIJS: Ontwikkeling technisch en begrijpend lezen
 • Jaarlijks: Kindcentrum ontwikkeling PSG
 • ONDERWIJS: Beweegplan
 • ONDERWIJS: taalonderwijs
 • ONDERWIJS: rekenonderwijs
 • Jaarlijks: Sociaal emotionele ontwikkeling

Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

Termijn: 2017 - 2022


Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Projecten:

 • ONDERWIJS: Muzikale vorming
 • ONDERWIJS: Ontwikkeling technisch en begrijpend lezen
 • Jaarlijks: Kindcentrum ontwikkeling PSG
 • ONDERWIJS: Beweegplan
 • ONDERWIJS: Leeruniek
 • ONDERWIJS: taalonderwijs
 • ONDERWIJS: rekenonderwijs
 • Jaarlijks: Sociaal emotionele ontwikkeling

Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

Termijn: 2017 - 2022


Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P

Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega\'s en in partnerschap met de ouders.

Projecten:

  Beleidsterrein: Personeel & organisatie

  Termijn: 2017 - 2022


  Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

  Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

  Projecten:

  • ONDERWIJS: Beweegplan

  Beleidsterrein: Personeel & organisatie

  Termijn: 2017 - 2022


  Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

  Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking.. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

  Projecten:

   Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit

   Termijn: 2017 - 2022


   Meerjarenplan


   * Jaarlijks: Kindcentrum ontwikkeling PSG
   Project: Jaarlijks: Kindcentrum ontwikkeling PSG
   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
   Pm-ers kunnen een gestructureerd VVE aanbod bieden op de 4 ontwikkelingsdoelen: taal, rekenen, soc. emotionele ontwikkeling en motoriek. Ze zijn vaardig in het registreren in Bosos, het maken van een handelings- en groepsplan en kunnen deze plannen i

   * Jaarlijks: Onderhoudspunten 19-20 20-21 21-22
   Project: Jaarlijks: Onderhoudspunten 19-20 20-21 21-22
   Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit
   Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
   Beleidsdocumenten en beleidszaken zijn aan het eind van het onderwijsjaar geactualiseerd.
   Alle onderhoudspunten zijn aan het eind van het onderwijsjaar afgerond.

   * Jaarlijks: Sociaal emotionele ontwikkeling
   Project: Jaarlijks: Sociaal emotionele ontwikkeling
   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
   De doorgaande lijn op pedagogisch gebied is zichtbaar in het leerkracht en leerling gedrag
   Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de kinderen zich veilig voelt op school.

   * ONDERWIJS: Beweegplan
   Project: ONDERWIJS: Beweegplan
   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
   Beweegactiviteiten worden dagelijks, meerdere keren per dag, uitgevoerd.

   * ONDERWIJS: Muzikale vorming
   Project: ONDERWIJS: Muzikale vorming
   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
   De methode 1 2 3 Zing wordt uitgevoerd in alle groepen

   * ONDERWIJS: Ontwikkeling technisch en begrijpend lezen
   Project: ONDERWIJS: Ontwikkeling technisch en begrijpend lezen
   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
   De Leerkrachten passen het geleerde toe in de praktijk

   * ONDERWIJS: rekenonderwijs
   Project: ONDERWIJS: rekenonderwijs
   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
   Er is onderzocht en besloten welke methode rekenen aangeboden wordt op KC Margriet
   Het rekenonderwijs is geactualiseerd

   * ONDERWIJS: taalonderwijs
   Project: ONDERWIJS: taalonderwijs
   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Geplande resultaten:21-2222-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
   Er wordt gewerkt volgens een geactualiseerde visie op taalonderwijs.