Inleiding

Wij werken vanuit de missie en visie van PIT. Daar waar ons kindcentrum als onderdeel van de wijk daarom vraagt vullen wij de visie aan. Met name in de visie komt ons motto tot uitdrukking: "De Rank waar je de wereld leert ontdekken". Wij werken met  'De Noordwijkse Methode', waarbij het stellen van vragen, het werken vanuit gezamenlijke thema's en het uitdagen van kinderen in hun ontwikkeling centraal staan. Hoe we de missie en visie vormgeven komt tot uiting in de beleidsterreinen, de projecten en de uitwerking binnen De Rank.

De Rank is een kindcentrum met een rijke historie. Veel inwoners van het huidige Heerjansdam hebben hier hun eerste woordjes leren lezen en hun eerste sommen gemaakt. In oktober 1893 werd in Heerjansdam een 'school met den Bijbel' geopend.

In 1964 werd een gevelsteen van dit eerste gebouw geplaatst in de school die aan de Sportlaan werd geopend.

Inmiddels is dit gebouw afgebroken en heeft De Rank een plaatsgekregen in het multifunctionele gebouw van RaJuBiBoS dat in mei 2013 is geopend. Naast De Koningin Julianaschool, kinderopvang Yes, de bibliotheek is De Rank hierin gevestigd met acht lokalen. Eén van de lokalen is vanaf oktober 2017 ingericht als peuterspeelzaal. 

Voor kinderen vanaf 3,5 jaar is er op woensdagochtend 'Pluk van De Rank'. In deze groep maken kinderen die aangemeld zijn voor De Rank spelenderwijs kennis met de De Rank. Er vinden gezamenlijke activiteiten plaats met de kleuters zodat de kinderen alvast kunnen wennen aan de andere kinderen en de leerkrachten

 

 

Missie

Kinderen hebben ontwikkelrecht. Daarom zorgen wij voor de beste ontwikkelkansen voor 0- tot 13-jarigen. Wij doen dat vanuit onze christelijke normen en waarden. Met spelen, spelend leren, leren en lerend spelen in een doorlopende ontwikkellijn geven we kinderen de juiste bagage om steeds weer nieuwe stappen in hun leven te kunnen zetten en hun toekomstdromen waar te maken.

Visie

Op ons christelijk kinccentrum De Rank kan ieder kind - van kleuter tot puber -zonder barrières of kunstmatige leeftijdsgrenzen worden wie hij is. De Rank: 'Waar je de wereld leert ontdekken'.

We bieden een doorlopende ontwikkellijn van 4 tot 13 jaar met activiteiten die zijn afgestemd op de behoeften van het kind, in iedere fase van zijn leven en op zijn eigen niveau. Ook leren wij hem met respect om te gaan met de medemens, samen te werken, met zorg en aandacht relaties aan te gaan en keuzes te maken vanuit eigen verantwoordelijkheid. Wij doen dit o.a. door te werken volgens De Noordwijkse Methode.

Wij geven onze missie en visie vorm vanuit onze kernwaarden: 

Geborgenheid

Ieder kind voelt zich bij ons veilig en uitgedaagd om in zijn eigen tempo te groeien en met andere kinderen de wereld te ontdekken. Met rust, regelmaat, vaste, vertrouwde gezichten, een stabiele en stimulerende sfeer en een duidelijke structuur waarborgen wij de emotionele en sociale geborgenheid.

Persoonlijke aandacht

Vanaf de geboorte ontwikkelt een kind zich spelenderwijs op zijn eigen manier op sociaal, emotioneel, fysiek, motorisch en cognitief gebied. Onze medewerkers volgen ieder kind nauwgezet, weten welke talenten hij heeft en waardoor hij wordt uitgedaagd. Dankzij deze persoonlijke aandacht komt hij optimaal tot zijn recht. Van het organiseren van extra ondersteuning tot bijzondere activiteiten op het gebied van sport, spel, natuur, kunst, cultuur en techniek: we doen er alles aan om een kind juist dat aan te bieden wat hij nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen.

Samen

Samen met de ouders ontdekken en ontwikkelen we de individuele talenten van ieder kind. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen thuis en ons kindcentrum. Daarnaast werken we samen met organisaties rondom het kind om van elkaar te leren en te innoveren en zo een bijdrage te leveren aan de verdere groei van ons vakgebied.

Met hoofd, hart en handen

We zijn elke dag bezig met de toekomst en bieden kinderen daarvoor een stevig fundament waar ze hun hele leven profijt van hebben. De vraag ‘wat kan ik bijdragen aan de unieke, persoonlijke ontwikkeling van dit kind’ staat centraal bij alles wat we doen. Onze kennis, kunde en ervaring, maar ook onze toewijding en betrokkenheid garanderen maximale ontwikkelkansen voor ieder kind.

Eigen wijs

Het ontwikkelen van kinderen is ons vak en daarin gaan we voor topkwaliteit. Mogelijkheden zien, initiatieven nemen en kansen creëren is onze tweede natuur. We zijn ambitieus, ondernemend en nieuwsgierig. We denken vooruit en blijven vernieuwen om ons werk en onze organisatie steeds weer op een hoger plan te brengen. Als het belang van de kinderen daarom vraagt, durven we radicaal nieuwe paden in te slaan. Niet de regelgeving, maar het kind is ons uitgangspunt.

 

Omgevingsfactoren Algemeen

Het kindcentrum staat middenin de samenleving en maakt daar deel van uit. Samenleving en kindcentrum beïnvloeden elkaar. Ons kindcentrum moet anitciperen op maatschappelijke en regionale ontwikkelingen, op overheid en regelgeving. Wij zijn ons bewust van onze positionering met de andere school, de kinderopvang en de doelgroepen die wij bedienen.

Omgevingsfactor 1. Maatschappelijke ontwikkelingen

Van alle kanten komen er ontwikkelingen en trends op ons af, die we trachten terug te laten komen in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Maatschappelijke ontwikkelingen vormen mede de uitgangspunten van de inhoud van het hedendaagse onderwijs.Tegelijkertijd houden we in deze roerige en snel veranderde samenleving vast aan onze koers en onze uitgangspunten (kernwaarden). 

Factoren die een rol spelen in ons dagelijks onderwijs zijn:

Omgevingsfactor 2. Overheid & regelgeving

De overheid anticipeert en reageert op de maatschappij die ontstaat. Door regelgeving dwingt dezelfde overheid het onderwijs in een richting die aansluit bij de behoeften van de maatschappij. De regelgeving richt zich m.n. op kwaliteitsverhoging, actief openstaan voor samenwerkingsverbanden,
medezeggenschap en verantwoording. Scholen zullen hieraan vorm en inhoud moeten geven.

Naast het bovenstaande zijn de normen strakker aangetrokken. Dat heeft tot gevolg dat er meer "druk" vanuit de inspectie is, in de contrlerende sfeer. De doelen moeten gehaald worden. Op de Rank hebben we afgesproken dat we op alle vakgebieden een standaardnorm hebben die boven het gemiddelde ligt.  Dat houdt in dat we werken naar een middengroep, die standaard hoger scoort en hogere doelen haalt. Dit gemiddelde is afgeleid vanuit de kinderen. Zij laten zien wat zij kunnen en willen en daar sluiten wiij zo goed mogelijk op aan.

 Belangrijke factoren zijn:

 1. Lumpsum
 2. Wet Beroepen In het Onderwijs (BIO)
 3. Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)
 4. Decentralisatie onderwijsbeleid
 5. Inspectienormen
 6. Kwaliteitszorg
 7. ondersteuningsprofielen (passend onderwijs)
 8. Nationaal Plan onderwijs
 9. Inzet werkdrukmiddelen
 10. Werkverdelingsplan

Omgevingsfactor 3. Regionale ontwikkelingen

Ook regionaal hebben scholen te maken met ontwikkelingen waarop zij moet anticiperen. Op de eerste plaats zijn dat ontwikkelingen in de gezinnen waaruit de kinderen komen, daarnaast vanuit de wijk waarin de school staat, de gemeente en de regio.
Belangrijke ontwikkelingen zijn er op het gebied van:

Omgevingsfactor 4. Marktwerking

Heerjansdam is een klein dorp met zo'n 3400 inwoners. Het aantal kinderen van 0 tot 13 jaar is rond de 16%. Het aantal oudere inwoners neemt toe. Steeds minder mensen kiezen vanuit hun achtergrond voor christelijk onderwijs.

Door differentiatie in het onderwijsaanbod, een sterke communicatie met de omgeving, heldere concepten en 'doen wat we zeggen', kan de aantrekkelijkheid van ons kindcentrum worden vergroot en daarmee het marktaandeel toenemen. Binnen de brede school is er sprake van een concurrentie tussen de twee kindcentra, wel werken beide samen met kinderopvang Yes!.

 

Omgevingsfactor 5. Doelgroepen

doelgroepen zijn:

Beleidsterrein Algemeen

Beleidsterrein 1. Opvang&Onderwijs & identiteit

De Noordwijkse Methode

Een toekomstbestendig onderwijsconcept.            
Onze veranderende wereld vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. ‘De Noordwijkse methode’ is een toekomstbestendig onderwijsconcept. Wij passen dit concept toe in de groepen 1 t/m 8. Een overkoepelend thema staat centraal tijdens de lessen geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, techniek, muziek, theater, kunst, sport en koken.

De Noordwijkse Methode is gebaseerd op inzichten over de hersenen en het leren. Het blijkt dat kinderen veel effectiever en efficiënter kunnen leren als je lesstof naast de traditionele manier, ook op andere manieren aanbiedt. Het doel van De Noordwijkse Methode is om elk kind te laten schitteren met zijn talenten en een positieve bijdrage te laten leveren aan zijn wereld. Daarom biedt De Noordwijkse Methode de kinderen een basis waarmee zij na de basisschool alles kunnen kiezen dat aansluit bij hun mogelijkheden. 

Zijn de lessen anders dan uit een methodeboek?

De leerkrachten stellen zelf hun lessen samen op basis van de kerndoelen van het basisonderwijs die de overheid heeft vastgesteld. Vanuit zo’n leerdoel zoekt de leerkracht een tekst, filmpje, excursie of vertelt een verhaal, zodat een kind nieuwe kennis tot zich kan nemen.

Verbinding van leren in het kindcentrum en buiten het kindcentrum
Onze leerlingen leren door excursies en workshops nog meer door ervaren, zien en doen.

Kritische denkers

Wij leren kinderen nadenken over hun eigen mening over de aangeboden informatie. Doel: kinderen als kritische denkers.

   
‘Denkbubbels’                      

De Denkbubbels zijn onderdeel van het ‘Fundamenteel Leer Model’. Leerkrachten ontwerpen binnen dit model hun lessen. De kinderen passen denkstrategieën toe om de nieuwe kennis te verwerken. Voor het aanleren van deze vaardigheden worden ‘Denkbubbels’ gebruikt. Zo leren kinderen vanaf jonge leeftijd denkvaardigheden aan, waarmee ze kritische denkers kunnen worden:

Toetsing

Voor elk vak wordt bijgehouden welk kennisdoel, inzichtdoel en vaardighedendoel aan bod is gekomen. Een vak wordt afgesloten met een opdracht waarin een kind zichtbaar maakt of het doel bereikt is en wat hij geleerd heeft. Dat kan via een presentatie, een werkstuk of een kennistoets.

Aansluiting bij het Voortgezet Onderwijs

De kinderen krijgen een brede algemene ontwikkeling en leren zelfs meer dan van de overheid verwacht wordt. Zij krijgen een actieve leerhouding, zijn gewend vragen te stellen en mee te denken. Daarnaast krijgen ze inzicht in hun eigen leren en oefenen ze vaardigheden zoals samenwerken, plannen, werkstukken maken en informatie zoeken.

En de peuters/kleuters?

De peuters en kleuters doen ook mee met de thema’s. Op deze manier worden ze betrokken bij de rest van de groepen. Zij krijgen daarnaast een lesaanbod binnen eigen thema's. Er komt meer diepgang en differentiatie in de onderwerpen die zij behandelen en er is meer aandacht voor verschillende vakgebieden door de ateliers: onder meer geschiedenis, aardrijkskunde en kunst, op hun eigen niveau. 

Leren houdt niet op bij de muren van ons kindcentrum. Door dezelfde thema's in alle groepen centraal te stellen krijgen we van ouders terug dat er thuis ook gefilosofeerd wordt over deze onderwerpen dit vergroot de ouderbetrokkenheid.

 Identiteit

Ons kindcentrum is er voor leerlingen met verschillende christelijke achtergronden en voor leerlingen met een niet-christelijke achtergrond. Wij vinden het belangrijk om elke dag te beginnen en te eindigen met gebed. We vertellen en leren over verhalen uit de Bijbel en bespreken die met elkaar.
 

De maatschappij is multicultureel, open en gericht op het individu in relatie tot de omgeving. Onze belangrijkste taak daarin is kinderen met opvang en christelijk onderwijs de beste ontwikkelingskansen te bieden. Wij leren hun met respect om te gaan met de medemens, samen te werken, met zorg en aandacht relaties aan te gaan en keuzes te maken vanuit eigen verantwoordelijkheid. Iedereen die zich kan vinden in onze christelijke identiteit en deze respecteert, is welkom. 

 

 

 

 

 

Beleidsterrein 2. Personeel & organisatie

De leerkrachten vormen de spil van onze schoolorganisatie. Een goed personeelsbeleid vinden wij daarom van groot belang. Het beleid is erop gericht de leerkracht zo goed als mogelijk te ondersteunen bij het werken in de klas.

Beleidsterrein 3. Financien & beheer

In overleg met het bovenschools management en de medezeggenschapsraad van de school, wordt elk jaar een schoolbegroting opgesteld. Bij het maken van deze begroting, staat het beleid (in relatie tot onze visie) centraal. Wij houden ons aan de kaders die binnen de stichting gesteld zijn als het gaat om ambulante tijd van het management, stagevergoeding van LIO-stagiaires etc. inzet werkdruk verlagende gelden en NPO middelen.

Beleidsterrein 4. Gebouw & materieel

Kindcentrum De Rank is gevestigd in de brede school RaJuBiBoS. Het gebouw is in mei 2013 opgeleverd. En verkeert in goede staat.
Het grootste aandachtspunt is klimaatbeheersing. In de zomer van 2022 zijn in twee lokalen op de bovenverdieping airco's aangebracht.
De muren waar de smartboards hangen zijn donkerblauw geverfd zodat het beeldscherm beter overkomt.

Het hoge meubilair vanaf groep 3 is zowel prettig voor de kinderen als voor de leerkrachten.

Jaarlijks wordt gekeken op welke manier materiele wensen uitgevoerd kunnen worden waardoor het eigentijdse onderwijs van De Rank ondersteund wordt. Bijv. de hinkelbanen in de gang ondersteunen het bewegend leren.

 

Beleidsterrein 5. Communicatie & kwaliteit

Wij communiceren op de volgende wijze:

 

Doelen

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0- 13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

  Beleidsterrein: Personeel & organisatie

  Termijn: 2017 - 2022


  Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

  Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

  Projecten:

   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

   Termijn: 2017 - 2022


   Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P

   Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega\'s en in partnerschap met de ouders.

   Projecten:

   • Borging Noordwijkse methode

   Beleidsterrein: Personeel & organisatie

   Termijn: 2017 - 2022


   Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

   Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

   Projecten:

    Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

    Termijn: 2017 - 2022


    Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

    Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking.. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

    Projecten:

    • De Noordwijkse Methode KC De Rank & zijn omgeving.

    Beleidsterrein: Personeel & organisatie

    Termijn: 2017 - 2022


    KC De Rank werkt met moderrne methodes en/of een aanbod gebaseerd op leerlijnen.

    Omschrijving: Deze methodes sluiten aan bij de behoeften van de leerlingen en waar mogelijk vindt digitale verwerking plaats.

    Projecten:

     Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

     Termijn: 2017 - 2021


     KC De Rank heeft ICT volledig geintegreerd in zijn onderwijs.

     Omschrijving: Zowel op didactisch gebied qua instructie als verwerking, maar ook op het gebied van analyse en communicatie.

     Projecten:

      Beleidsterrein: Gebouw & materieel

      Termijn: 2017 - 2021


      KC De Rank voert De Noordwijkse Methode in.

      Omschrijving: Bij de Noordwijkse Methode: •Is er een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Dit maakt het heel geschikt voor IKC’s: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen. •Wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen •Is er veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten •Gebruiken we duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden •Is er een breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT Meer weten over De Noordwijkse Methode. Ga naar de website van De Noordwijkse Methode. Scholen Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool. Bij de Noordwijkse Methode: •Is er een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Dit maakt het heel geschikt voor IKC’s: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen. •Wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen •Is er veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten •Gebruiken we duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden •Is er een breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT Meer weten over De Noordwijkse Methode? Download de informatie brochure Scholen Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool. Bij de Noordwijkse Methode: •Is er een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Dit maakt het heel geschikt voor IKC’s: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen. •Wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen •Is er veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten •Gebruiken we duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden •Is er een breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT Meer weten over De Noordwijkse Methode? Download de informatie brochure Scholen Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool. Bij de Noordwijkse Methode: •Is er een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Dit maakt het heel geschikt voor IKC’s: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen. •Wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen •Is er veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten •Gebruiken we duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden •Is er een breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT Meer weten over De Noordwijkse Methode? Download de informatie brochure Scholen Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool. Bij de Noordwijkse Methode: •Is er een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Dit maakt het heel geschikt voor IKC’s: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen. •Wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen •Is er veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten •Gebruiken we duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden •Is er een breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT Meer weten over De Noordwijkse Methode? Download de informatie brochure Scholen Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool. Bij de Noordwijkse Methode: •Is er een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Dit maakt het heel geschikt voor IKC’s: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen. •Wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen •Is er veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten •Gebruiken we duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden •Is er een breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT Meer weten over De Noordwijkse Methode? Download de informatie brochure Scholen Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool Basisschool de Kameleon Emma School De Viersprong De Zijderoute Winford De Ark Haanstra TH De Noordwijkse School Kameleon zwanenburg Tijo van Eeghenschool De Rank Bavoschool. Bij de Noordwijkse Methode: Is er een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Dit maakt het heel geschikt voor IKC’s: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen. Wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen Is er veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten Gebruiken we duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden Is er een breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT

      Projecten:

      • Evaluatie invoering Noordwijkse Methode
      • De Noordwijkse Methode geintegreerd/thematisch onderwijs.
      • De Noordwijkse methode/groepsdoorbroken werken

      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit

      Termijn: 2019 - 2023


      Meerjarenplan


      * Borging Noordwijkse methode
      Project: Borging Noordwijkse methode
      Beleidsterrein: Personeel & organisatie
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      De Noordwijkse Methode is geborgd in een borgingsdocument dat alle deelgebieden beschrijft.

      * Burgerschapsvorming
      Project: Burgerschapsvorming
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      Burgerschap is structureel en gentegreerd opgenomen in ons aanbod.

      * De Noordwijkse Methode geintegreerd/thematisch onderwijs.
      Project: De Noordwijkse Methode geintegreerd/thematisch onderwijs.
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      Het ontwikkelrecht van kinderen wordt in het hele kindcentrum thematisch/gentegreerd vormgegeven.
      Onderzoekend en ontdekkend ontwikkelen vormt onderdeel van het curriculum.
      De atelierlessen worden opgebouwd volgens het Fundamenteel leermodel.
      Wetenschap & techniek zijn nog onvoldoende gentegreerd.
      Op KC De Rank worden de kinderen mede door het gebruik van de z.g. 'Denkbubbels' geleerd om kritische denkers te worden.
      Er is een doorgaande lijn van peuters naar groep 8 wat betreft gentegreerd en thematisch spelen, leren, ontwikkelen.

      * De Noordwijkse Methode KC De Rank & zijn omgeving.
      Project: De Noordwijkse Methode KC De Rank & zijn omgeving.
      Beleidsterrein: Personeel & organisatie
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      De omgeving(o.a. Heerjansdam) wordt zoveel mogelijk betrokken bij KC De Rank.
      KC De Rank heeft een natuurtuin en deze is gentegreerd in het onderwijs.
      In de thema's waar KC De Rank jaarlijks mee werkt is de omgeving een vast gegeven.

      * De Noordwijkse Methode: begrijpend lezen/luisteren/kijken
      Project: De Noordwijkse Methode: begrijpend lezen/luisteren/kijken
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      Begrijpend lezen en luisteren is een belangrijk onderdeel van DNM.

      * De Noordwijkse methode/groepsdoorbroken werken
      Project: De Noordwijkse methode/groepsdoorbroken werken
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      De keuzeateliers vormen een vast onderdeel van De Noordwijkse Methode.
      Groepsdoorbroken activiteiten zijn structureel.

      * Evaluatie invoering Noordwijkse Methode
      Project: Evaluatie invoering Noordwijkse Methode
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      De invoering van De Noordwijkse Methode is gevalueerd.

      * jaarlijks Borgingsdocumenten 2022-2023

      * Jaarlijks Onderhoudspunten 2022-2023
      Project: Jaarlijks Onderhoudspunten 2022-2023
      Beleidsterrein: Personeel & organisatie
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      Met iedere leerkracht is een POP gesprek gevoerd.
      Er is met iedere leerkracht een voortgangsgesprek geweest.

      * Jaarlijks: De cyclus van handelingsgericht werken wordt volledig ui...
      Project: Jaarlijks: De cyclus van handelingsgericht werken wordt volledig uitgevoerd. 2022-2023
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      Handelingsgericht werken is volledig ingevoerd.

      * Jaarlijks. Onderhoudspunt Identiteit 2022-2023
      Project: Jaarlijks. Onderhoudspunt Identiteit 2022-2023
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      De invulling van onze "PIT' identiteit wordt jaarlijks gevalueerd.

      * Rapportage/toetsing/portfolio
      Project: Rapportage/toetsing/portfolio
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      De rapportage en toetsing sluit aan bij de visie op rapportage en toetsing/Noordwijkse Methode

      * School op Seef
      Project: School op Seef
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      Jaarlijks zijn er minstens 3 momenten van praktisch verkeersonderwijs.
      Er is een groep verkeersouders die samen met een leerkracht de stuurgroep van School op Seef vormt.
      KC De Rank heeft het certificaat van School op Seef.

      * Snappet
      Project: Snappet
      Beleidsterrein: Personeel & organisatie
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      Snappet wordt zo ingezet dat het een optimale ondersteuning is voor de leerling en leerkracht om ontwikkeling te stimuleren en te volgen.

      * tweejaarlijk: Passend onderwijs/SOP 2022-2023
      Project: tweejaarlijk: Passend onderwijs/SOP 2022-2023
      Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
      Geplande resultaten:22-2323-2424-2525-2626-2728-2929-30
      Het SOP moet twee jaarlijks aangepast worden.